Kan metoprolol ge lichen planus i underlivet?

En kvinna har diagnostiserats med lichen planus i underlivet. Hon har på nätet läst att den skulle kunna vara utlöst av betablockad. Hon behandlas sedan 10 år tillbaka med metoprolol 50 mg dagligen på grund av hjärtrusningar och fick underlivsbesvären för 2 år sedan. Kan metoprolol ge lichen planus i underlivet?

Likenoida reaktioner som biverkning av betablockerare är väl beskrivna i litteraturen men etiologin är okänd. His­tologiskt ser man en hyperkeratinos. Reaktionen är en vanlig åkomma och kan förekomma enbart i huden, enbart i munslemhinnan eller i båda. Patologin bakom likenoida reaktioner orsakade av betablockerare är oklar. Beta-2-receptorer finns representerade i stor utsträckning i huden och blockad av dessa kan minska cAMP-nivåerna, vilket leder till uppreglering av keratinocytproliferation, minskad differentiering och ökad lymfocytmotilitet i huden [2]. Dock finns likenoida reaktioner rapporterade även för beta-1-blockerare.

I det svenska biverkningsregistret, Swedis, fann vi nio fallrapporter om likenoid reaktion som biverkning av betablockerare (av totalt 407 rapporterade hudbiverkningar). I fem rapporter är metoprolol den misstänkta substansen bakom reaktionen, medan atenolol är förknippad med två fall. För bisoprolol och betaxolol finns en rapport vardera.

En sökning i WHO:s biverkningsdatabas, Vigibase, resulterade i 198 rapporter om likenoida reaktioner av betablockerare, där de oselektiva betablockerarna står för 28 procent av rapporterna.

I en litteratursökning i PubMed hittade vi flera fallrapporter om likenoida reaktioner orsakade av betablockerare.

I en artikel beskrivs fem fall där patienter fått likenoida reaktioner som biverkning av betablockerare (propranolol i två fall samt ett fall vardera för oxprenolol, acebutolol och labetalol). Reaktionen uppkom mellan 7 veckor och 7 år efter första exponeringen. I samtliga fall försvann symtomen efter 2 dagar upp till 5 månader efter utsättandet. I ett av fallen (labetalol) provade man att reexponera patienten, vilket resulterade i en ny likenoid reaktion [1].

I en retrospektiv fall–kontrollstudie studerade man 247 kvinnor med lichen planus (141 kvinnor med vulval lichen planus och 106 kvinnor med oral lichen planus). Läkemedlen som patienterna stod på registrerades. Betablockerare var associerade med vulval lichen planus, 15 procent (n = 24/158) jämfört med 10 procent (n = 97/974) hos kontrollgruppen (P = 0,05), men inte med oral lichen planus 11 procemt (n = 19/175). Författarna förklarar sambandet mellan vulval lichen planus och betablockerare med den stora representationen av beta-2-receptorer i huden, enligt ovan. Författarna konkluderar att utsättning av dessa läkemedel bör ske hos denna patientgrupp och man hänvisar till ett tidigare råd från British Hypertension Society, där man rekommenderar byte från betablockerare till ACE-hämmare hos dessa patienter vid behandling av hypertoni [2].

I en fallrapport där patienten reagerat med likenoida utslag av labetalol sattes detta ut och man satte i stället in metoprolol. Patienten fick ingen likenoid reaktion av metoprolol [3]. Detta beskrivs även i fyra andra fall där man bytt från en betablockerare till en annan, utan att patienten fått samma biverkning [4-7].

Sammanfattningsvis finns stöd i litteraturen för att betablockerare kan ge lichen planus som biverkning. Utsättning av metoprolol med uppföljning av hud och slemhinna rekommenderas i det aktuella fallet.

Läkemedelsfrågan

Under vinjetten »Läkemedelsfrågan« ­pub­liceras ett urval av de frågor som behandlats vid någon av de regionala läkemedelsinformationscentralerna (LIC), som hjälper sjukvårdspersonal, apotek och läkemedelskommittéer när medicinska läkemedelsproblem uppstår i det dagliga arbetet. Frågorna har sammanställts vid Karolinska universitetssjukhuset av docent Mia von Euler och informationsfarmaceut Marine Andersson, avdelningen för klinisk farmakologi. Svaren, som är evidensbaserade och producentobundna, publiceras även i databasen Drugline. Frågor kan ställas till regionala LIC – telefonnummer finns på http://www.lic.nu.

Drugline finns numera som öppen databas på adressen http://www.drugline.se. Frågor och svar publiceras där i sin helhet.