Finns det någon interaktion mellan Ergenyl Retard (valproinsyra) och Seroquel (quetiapin)?

En patient med epilepsi har god effekt av Ergenyl Retard (valproinsyra). Man behöver nu lägga till antipsykotisk behandling med i första hand Seroquel (quetiapin) och undrar om det är lämpligt att kombinera de två läkemedlen.

Vid kombinationsbehandling med valproinsyra och quetiapin kan exponeringen för quetiapin öka, men den kliniska betydelsen av denna interaktion är inte fastställd [1]. I en klinisk studie av 96 psykiatriska patienter sågs en 77-procentig ökning av quetiapinkoncentrationen vid samtidig behandling med valproinsyra [2]. I en företagskopplad multicenterstudie såg man i motsats till detta en 17-procentig ökning i koncentrationsmaximum, men ingen förändring i total exponering för quetiapin vid samtidig behandling med valproinsyra [3]. I en fallrapport beskrivs en patient som behandlades med quetiapin och efter insättning av valproinsyra utvecklade uttalad cervikal dystoni. Koncentrationen av quetiapin hade också stigit över det terapeutiska intervallet hos denna patient [4]. En annan fallrapport beskriver parkinson­ism vid samtidig behandling med valproinsyra och quetiapin. När doserna av båda läkemedlen sänktes förbättrades patienten [5]. Även ett fall av kraftigt stegrade triglycerider vid samtidig behandling med valproinsyra och quetiapin har rapporterats [6].

Mekanismen bakom en interaktion mellan valproinsyra och quetiapin är inte känd [1]. Påverkad aktivitet av CYP3A4, CYP2D6 och P-glykoprotein har föreslagits som möjliga farmakokinetiska mekanismer. Valproinsyra och quetiapin delar vidare vissa biverkningar, och additiva effekter är därför tänkbara [7].

Kramper är en mindre vanlig biverkan för quetiapin enligt produktresumén (>1/1000, <1/100) [8]. Kramprisken är generellt ökad vid behandling med antipsykotiska läkemedel [9]. Den varierar dock mellan olika antipsykotika. För quetiapin har en krampfrekvens på 0,8 procent angetts utifrån de studier som gjordes innan läkemedlet nådde marknaden [10]. I en översiktsartikel från 2003 anges klozapin och olanzapin som antipsykotika med högre risk för kramper medan haloperidol, quetiapin, risperidon och ziprasidon listas som antipsykotika med lägre kramprisk. Storleken på de inbördes skillnaderna i denna uppdelning varierar dock [10].

Sammanfattningsvis finns en dokumenterad interaktion mellan valproinsyra och quetiapin. I en studie har man sett en ökning av quetiapinkoncentrationen vid samtidig behandling, men det finns studier som inte funnit någon kliniskt betydelsefull effekt. Fallrapporter om biverkningar vid samtidig behandling förekommer. Den kliniska betydelsen av denna interaktion är oklar, och om man väljer samtidig behandling bör man vara uppmärksam på biverkningar. Insättning av quetiapin sker lämpligen med låg initial dos, och vid upptrappning kan koncentrationsmätningar av både valproat och quetiapin vara lämpliga.

Läkemedelsfrågan

Under vinjetten »Läkemedelsfrågan« ­pub­liceras ett urval av de frågor som behandlats vid någon av de regionala läkemedelsinformationscentralerna (LIC), som hjälper sjukvårdspersonal, apotek och läkemedelskommittéer när medicinska läkemedelsproblem uppstår i det dagliga arbetet. Frågorna har sammanställts vid Karolinska universitetssjukhuset av docent Mia von Euler och informationsfarmaceut Sofia Nordenmalm, avdelningen för klinisk farmakologi. Svaren, som är evidensbaserade och producentobundna, publiceras även i databasen Drugline. Frågor kan ställas till regionala LIC – telefonnummer finns på http://www.lic.nu.

Drugline finns numera som öppen databas på adressen http://www.drugline.se. Frågor och svar publiceras där i sin helhet.