Hur påverkas metadon av dialys?

En man som behandlas med hemodialys 3 gånger per vecka står på Oxynorm och man planerar nu att byta till metadon mot smärta efter samråd med smärtkliniken. Man har rekommenderat låg dos och successiv upptitrering.

För patienter som behandlas med hemodialys har effekten av opioider, som morfin, dextropropoxifen, kodein och oxikodon, visats vara svår att förutsäga. Toxiska metaboliter, biverkningar eller omfattande dialys av både modersubstans och metaboliter kan göra behandling problematisk. I en oblindad studie, där 14 dialyspatienter med kronisk smärta ingick, jämfördes variationen i koncentration under hemodialys för metadon med den för hydroximorfon efter en två veckors period av behandlingsoptimering. Man mätte koncentration av läkemedlen innan, under och efter dialys och såg mer stabila metadonkoncentrationer än hydroximorfonkoncentrationer. Metadonkoncentrationen varierade med 14,9 ± 8,2 procent (± SD) medan hydroximorfonkoncentrationen varierade med 55,1 ± 8,1 procent. Genomsnittlig plasma-clearance för metadon var 19,9 ± 8,5 ml/min och för hydroximorfon 105,7 ± 8,3 ml/min, extraktionskvoten var 4,8 procent för metadon jämfört med 40,3 procent för hydroximorfon [1]. Författarna menar att metadon har flera egenskaper som gör det lämpligare än andra opioider vid dialys, som hög biotillgänglighet (>80 procent), lipofilicitet, distributionsvolym (4,1–6,7 l/kg) och proteinbindningsförmåga (60–90 procent) [1, 2]. Halveringstiden för elimination vid enstaka dos är normalt 10–25 timmar för metadon, och för hydroximorfon 2,64 ± 0,88 timmar [3, 4]. Metadon elimineras i normala fall till 30 procent via galla och feces och i övrigt via urinen [3]. Vid nedsättning av någon av utsöndringsvägarna kan den andra kompensera. Metadon kan därför elimineras fekalt hos anuriska individer [2, 5]. Dessa egenskaper kan antas ge minskad reduktion av koncentrationer vid dialys, minskade fluktuationer i koncentration och därmed stabilare analgesi [1, 2].

Sammanfattningsvis har endast en mindre studie som har flera begränsningar hittats på området. Utifrån sparsam tillgänglig information är clearance av metadon vid hemodialys begränsad och man kan möjligen förvänta sig en mindre variation i plasmakoncentration under dialys. Interindividuell variation måste dock beaktas och metadonkoncentrationen bör utvärderas med koncentrationsmätningar.

Läkemedelsfrågan

Under vinjetten »Läkemedelsfrågan« ­pub­liceras ett urval av de frågor som behandlats vid någon av de regionala läkemedelsinformationscentralerna (LIC), som hjälper sjukvårdspersonal, apotek och läkemedelskommittéer när medicinska läkemedelsproblem uppstår i det dagliga arbetet. Frågorna har sammanställts vid Karolinska universitetssjukhuset av docent Mia von Euler och informationsfarmaceut Marine Andersson, avdelningen för klinisk farmakologi. Svaren, som är evidensbaserade och producentobundna, publiceras även i databasen Drugline. Frågor kan ställas till regionala LIC – telefonnummer finns på http://www.lic.nu.

Drugline finns numera som öppen databas på adressen http://www.drugline.se. Frågor och svar publiceras där i sin helhet.