Vilken systemisk kortikosteroid kan man ge vid topikal allergi mot tixokortolpivalat?

Frågan gäller en kvinna i 20-årsåldern som har reagerat med hudutslag på topikal kortisonbehandling och genomgått lapptest som visat allergi mot tixokortolpivalat, en kortikosteroid. Hon ska nu donera stamceller och i ovanliga fall kan allergiska reaktioner uppstå under donationen när donatorn kopplas upp till aferessystemet. Vid allvarligare reaktioner ges hydrokortison (Solu-Cortef), men detta är inte möjligt på grund av korsreaktivitet med tixokortolpivalat.

Vid kontaktallergi mot tixokortolpivalat ska man undvika vissa andra kortikosteroider på grund av risk för korsreaktivitet. I kliniska studier har fyra grupper av topikala kortikosteroider identifierats utifrån korsreaktiva mönster, se Fakta 1. De korsreagerar oftast inom gruppen men ibland även mellan grupperna, till exempel A–B, B–D eller A–D [1, 2]. Grupp C och D1 har visat minst benägenhet att korsreagera med andra steroidgrupper [2].

Det finns inga kliniska prövningar med administrering av systemiska kortikosteroider vid kontaktallergi för tixokortolpivalat. Systemiska kortikosteroider antas följa samma korsreaktivitetsmönster som topikala beredningar, men vid genomgång av den vetenskapliga litteraturen kunde bara en fallbeskrivning hittas. Där beskrivs en patient med kontaktallergi mot tixokortolpivalatallergi som behandlades med prednisolon, vilket utlöste en systemisk kontaktdermatit som sedan gick i regress vid behandling med betametason [2].

Vid kontaktallergi mot tixokortolpivalat enligt lapptest rekommenderas ett utvidgat allergitest mot kortikosteroider där man kan fånga upp korsreaktivitet med andra grupper [2]. Om den utvidgade kortikosteroidserien utfaller utan anmärkning rekommenderas systemisk behandling med betametason (tillexempel Betapred intravenöst) vid eventuell anafylaktisk reaktion [3].

Fakta 1. Grupper av topikala kortikosteroider utifrån korsreaktivt mönster

  • A (hydrokortisontypen med oförändrad D-ring och C20-C21 eller estrar med en kort kedja på C20-C21): hydrokortison, tixokortolpivalat, prednisolon, metylprednisolon, prednison, kortison.
  • B (triamcinolonacetonidtypen med förändringar på C16, C17-cis-ketal eller diol-förändringar): triamcinolonacetonid, amcinonid, desonid, budesonid, fluocinolonacetonid, halcinonid, fluocinonid, flunisolid.
  • C (betametasontypen med metylering av –CH3 på C16 men utan esterifiering på C17-C21): betametason, dexametason, parametason, desoximetason, fluokortolon.
  • D (klobetasoltypen eller hydrokortisonesterifiering med längre kedja på C17 och/eller C21, med eller utan metylgrupp på C16): D1) klobetason-17-butyrat, klobetasol-17-propionat, beklametasondipropionat, betametasonvalerat, betametasondipropionat. D2) hydrokortison-17-propionat, hydrokortison-17-butyrat, metylprednisolonaceponat, prednikarbat.

Läkemedelsfrågan

Under vinjetten »Läkemedelsfrågan« ­pub­liceras ett urval av de frågor som behandlats vid någon av de regionala läkemedelsinformationscentralerna (LIC), som hjälper sjukvårdspersonal, apotek och läkemedelskommittéer när medicinska läkemedelsproblem uppstår i det dagliga arbetet. Frågorna har sammanställts vid Karolinska universitetssjukhuset av docent Mia von Euler och informationsfarmaceut Marine Andersson, avdelningen för klinisk farmakologi. Svaren, som är evidensbaserade och producentobundna, publiceras även i databasen Drugline. Frågor kan ställas till regionala LIC – telefonnummer finns på http://www.lic.nu.

Frågor och svar publiceras i sin helhet på http://www.drugline.se.