Kan melatonin ges mot sömnstörning hos personer med Crohns sjukdom?

I produktinformationen för melatonin (Circadin) anges under »Varningar och försiktighet« att kliniska data för användning hos personer med autoimmuna sjukdomar saknas.

Gastrointestinala biverkningar anges som mindre vanliga eller sällsynta i produktinformationen för melatonin [1]. Vid sökning i WHO:s internationella biverkningsdatabas hittas en biverkningsrapport om kolit och två om Crohns sjukdom vid behandling med melatonin. I en av dessa rapporteras förvärrad Crohns sjukdom. Totalt finns 1 122 biverkningsrapporter om melatonin, och av dessa gäller 236 stycken (ca 20 procent) gastrointestinala biverkningar [2]. I den svenska biverkningsdatabasen finns totalt 101 biverkningsrapporter om melatonin, och av dessa rör 21 gastrointestinala biverkningar; även här rör det sig således om ca 20 procent av rapporterna. I båda databaserna är illamående och kräkningar vanliga bland de gastrointestinala biverkningarna [3].

I en fallrapport beskrivs en patient med Crohns sjukdom som uppnått remission av behandling, men fyra dagar efter att hon börjat ta melatonin fick symtom på aktiv Crohns sjukdom. Hon slutade ta melatonin, och ett dygn senare hade symtomen avtagit. Författarna argumenterar för att detta stämmer med att melatonin ökar produktion av IL-2 och IFN-gamma hos T-hjälparceller samt produktion av IL-1, IL-6 och IL-12 hos monocyter [4].

Då melatonin påverkar immunförsvaret genom regleringen av balansen mellan Th1 och Th2 och cytokinproduktion, samt har antioxidativa och antiinflammatoriska effekter, har substansen testats i både in vitro- och djurmodeller och vid kliniska prövningar vid olika autoimmuna sjukdomar, bland annat inflammatorisk tarmsjukdom [5]. Då sömnbrist och störd cirkadiansk rytm kan resultera i en uppreglering av inflammatoriska cytokiner finns teorier om en terapeutisk vinst i att optimera den cirkadianska rytmen hos dessa patienter. Tillgänglig forskning avseende användning av melatonin i detta syfte är dock begränsad [6].

Sammanfattningsvis hittas inte någon specifik kontraindikation för att ge patienter med Crohns sjukdom melatonin. Produktresumén tar upp att det finns brist på evidens för användning hos dessa patienter. Melatonin kan ha gastrointestinala biverkningar som skulle kunna ge additiva effekter på symtomen vid inflammatorisk tarmsjukdom. Enstaka rapporter identifieras där Crohns sjukdom förvärrats efter tillägg av melatonin. I kontrast har optimerad cirkadiansk rytm, bland annat genom behandling med melatonin, föreslagits ha fördelar för patienter med inflammatoriska sjukdomar. Kunskapsläget är här begränsat och det kliniska värdet oklart.

Läkemedelsfrågan

Under vinjetten »Läkemedelsfrågan« ­pub­liceras ett urval av de frågor som behandlats vid någon av de regionala läkemedelsinformationscentralerna (LIC), som hjälper sjukvårdspersonal, apotek och läkemedelskommittéer när medicinska läkemedelsproblem uppstår i det dagliga arbetet. Frågorna har sammanställts vid Karolinska universitetssjukhuset av docent Mia von Euler och informationsfarmaceut Marine Andersson, avdelningen för klinisk farmakologi. Svaren, som är evidensbaserade och producentobundna, publiceras även i databasen Drugline. Frågor kan ställas till regionala LIC – telefonnummer finns på http://www.lic.nu.

Frågor och svar publiceras i sin helhet på http://www.drugline.se.