Är aleopeci en biverkning av behandling med rivaroxaban?

En man med förmaksflimmer som tidigare behandlats med trombyl, losartan och metoprolol sattes in på rivaroxaban (Xarelto) 20 mg/dygn och började notera diffust håravfall som åtta månader senare snabbt började progrediera och sedan ledde till total alopeci.

Alopeci är inte en listad biverkan i produktresumén för den direktverkande faktor Xa-hämmaren Xarelto (rivaroxaban) [1]. Håravfall har dock tidigare associerats med antikoagulantia, och är en känd biverkan till behandling med såväl heparin som till exempel warfarin [2]. Det håravfall som associerats med dessa läkemedel är så kallat telogent effluvium, där hårstrån slutar växa och går in i katagen fas i förtid [2]. Mekanismen är okänd, men det har i vetenskaplig litteratur föreslagits att den skulle vara relaterad till antikoagulantiaeffekten och att man därför kan förvänta sig denna biverkan även av de nyare direktverkande antikoagulantia [2]. Biverkan förefaller vara reversibel i de fall där effekten av utsättning av läkemedlet beskrivs.

Det finns en publicerad fallrapport om kraftigt håravfall efter 3 månaders behandling med rivaroxaban [3], och även fall relaterade i andra artiklar [2]. I WHO:s biverkningsdatabas Vigibase, där det inte alltid finns uppgifter om huruvida samband bedömts föreligga mellan behandlingen och den misstänkta biverkan, klassificeras 839 av totalt 109 000 fallrapporter relaterade till direktverkande faktor Xa-hämmare under »alopecias«. Håravfallet har dock varierande omfattning [4]. Av dessa rapporter gäller 659 rivaroxaban, 178 apixaban och 4 edoxaban. För direkta trombinhämmare finns alopeci i 237 av 55 000 rapporter. Samtliga dessa gäller dabigatran. För warfarin finns alopeci i 945 av totalt 83 000 rapporter.

I den svenska biverkningsdatabasen Bisi (Biverkningar och signaler) har alopeci rapporterats i 73 av 4 390 rapporter gällande warfarin, 3 av 339 rapporter gällande dabigatran, 12 av 689 rapporter gällande rivaroxaban och 6 av 490 rapporter gällande apixaban.

Sammanfattningsvis är håravfall en känd biverkan till behandling med till exempel warfarin och heparin. Mekanismen är okänd, men har föreslagits ha ett samband med antikoagulantiaeffekten. Mot bakgrund av detta är det möjligt att rivaroxaban kan ge håravfall, och det finns också enstaka fallrapporter om detta. Håravfall eller alopeci är dock inte listade biverkningar för rivaroxaban.

Läkemedelsfrågan

Under vinjetten »Läkemedelsfrågan« ­pub­liceras ett urval av de frågor som behandlats vid någon av de regionala läkemedelsinformationscentralerna (LIC), som hjälper sjukvårdspersonal, apotek och läkemedelskommittéer när medicinska läkemedelsproblem uppstår i det dagliga arbetet. Frågorna har sammanställts vid Karolinska universitetssjukhuset, avdelningen för klinisk farmakologi. Svaren, som är evidensbaserade och producentobundna, publiceras även i databasen Drugline. Frågor kan ställas till regionala LIC – telefonnummer finns på http://www.lic.nu.

Frågor och svar publiceras i sin helhet på http://www.drugline.se.