Finns det ett samband mellan exponering för höga plasmakoncentrationer av cefotaxim och utveckling av encefalopati?

Antibiotikaassocierad encefalopati, karakteriserad av symtomdebut inom dagar efter behandlingsstart och konfusion samt ofta förknippad med kramper och abnormt EEG men normalt resultat av MR-undersökning, har kopplats till medicinering med cefalosporiner hos framför allt äldre patienter och patienter med nedsatt njurfunktion [1, 2]. Patienter med neurologisk sjukdom kan vara extra känsliga [2]. Biverkan uppges vara reversibel och sannolikt koncentrationsberoende [2]. Cefalosporiner kan binda kompetitivt till GABA-A-receptorn och inverka negativt på inhibitorisk GABA-transmission, med ökad exciterbarhet och krampbenägenhet som följd [1, 2]. Induktion av endotoxiner och frisättning av cytokiner såsom TNF-alfa har också föreslagits bidra [2] till biverkan. Det finns också andra typer av antibiotikaassocierad encefalopati, med mer psykosdominerad bild respektive cerebellära symtom, men dessa har inte primärt associerats till behandling med cefalosporiner [1].

Encefalopati är en listad biverkan för cefotaxim, till exempel Claforan, men utan känd frekvens [3]. En svensk fallrapport gäller konfusion i samband med behandling med cefotaxim [4]. Patienten, som hade njursvikt, utvecklade konfusion trots dosreduktion enligt rekommendationerna [4]. Den aktuella patienten hade en plasmakoncentration på 16 mg/l 21 timmar efter senaste dos, att jämföra med det dåvarande riktvärdet för koncentration en timme efter given dos, som var 35 mg/l [4]. En annan patient utvecklade letargi, desorientering, asterixis (flapping tremor), multifokal myoklonus och okontrollerad handtremor [5]. Den patienten hade en plasmakoncentration på 64 mg/l 36 timmar efter senaste dos [5]. Gemensamt för dessa patienter var kraftigt nedsatt njurfunktion.

I WHO:s biverkningsdatabas Vigibase återfinns 21 rapporter med encefalopati som misstänkt biverkan i totalt drygt 22 000 rapporter om cefotaxim [6]. Vi har dock inte uppgifter om huruvida samband bedömts föreligga mellan cefotaximbehandlingen och encefalopatin i dessa rapporter. Inga rapporter avseende encefalopati fanns i den svenska biverkningsdatabasen BiSi (7).

Sammanfattningsvis finns ett beskrivet samband mellan encefalopati och behandling med cefalosporiner, inklusive cefotaxim. I litteraturen har denna biverkan beskrivits som sannolikt koncentrationsberoende och reversibel.

Läkemedelsfrågan

Under vinjetten »Läkemedelsfrågan« ­pub­liceras ett urval av de frågor som behandlats vid någon av de regionala läkemedelsinformationscentralerna (LIC), som hjälper sjukvårdspersonal, apotek och läkemedelskommittéer när medicinska läkemedelsproblem uppstår i det dagliga arbetet. Frågorna har sammanställts vid Karolinska universitetssjukhuset, avdelningen för klinisk farmakologi. Svaren, som är evidensbaserade och producentobundna, publiceras även i databasen Drugline. Frågor kan ställas till regionala LIC – telefonnummer finns på http://www.lic.nu.

Frågor och svar publiceras i sin helhet på http://www.drugline.se.