Fråga: Kan kosttillskott orsaka myelopati?

Sammanfattning. I litteraturen finns myelopati beskriven efter långvarig supplementering med zink och sekundär kopparbrist. Ett fåtal andra kosttillskott har rapporterats orsaka neurologiska biverkningar. Kosttillskott genomgår inte samma kontroller som läkemedel och data om toxicitet är därmed ofta begränsade. I en systematisk översikt har man konstaterat att kosttillskott kan vara kontaminerade med läkemedel, pesticider och tungmetaller, vilket kan vara värt att ta i beaktande. 

Myelopati kan i vissa fall ha toxiska orsaker såsom cytostatika, strålbehandling, organiska fosforföreningar (finns i många pesticider) och heroin [1]. Av metabola orsaker finns brist på vitamin B12, folsyra, koppar och vitamin E beskrivna [1]. 

Vi har gjort en litteratursökning på substanserna gurkmeja, spirulina, brännässla, ashwagandha, damiana, fiskoljor, vitamin D3, alfalfa, koenzym Q10, folsyra, selen, vitamin B12, tallbark, probiotika, pumpafrö, zink, koppar, ingefära, långpeppar, arktisk tång och magnesium respektive gjort en generell sökning gällande kosttillskott och myelopati/myelit i Pubmed, Embase samt databasen Herbal medicines [2], vilket visade en koppling mellan zinkorsakad kopparbrist och myelopati samt enstaka fallrapporter gällande neurologiska biverkningar vid användning av andra kosttillskott. 

Zink leder till en uppreglering av metallotionein i enterocyter, vilket minskar kopparabsorptionen [3]. Överdosering av zink kan på så sätt leda till sekundär kopparbrist, vilket i sin tur har beskrivits som en etiologisk faktor för myelopati [3-4] och »longitudinal extensive transverse myelitis« [5]. 

I litteraturen återfinns en fallrapport om en patient som utvecklat myeloneuropati under användning av podofyllin (Podophyllium peltatum). Patienten utvecklade ataxi och sensorisk och motorisk påverkan, och liknande klinisk bild finns även beskriven i tidigare rapporter [6].  Andra neurologiska biverkningar såsom encefalopati har rapporterats vid användning av nimträdolja (Azidrachta indica), polejmynta (Mentha pulegium) och lakrits (Glycyrrhiza glabra) [7]. 

Kosttillskott regleras av livsmedelslagen och genomgår därmed inte samma kontroller som krävs för läkemedel, varför det är svårt att veta exakt innehåll i olika kosttillskott, och det finns generellt begränsade data avseende toxicitet. I en systematisk översikt rörande kosttillskott och biverkningar fann man att en del av de studerade preparaten var kontaminerade med bland annat receptbelagda läkemedelssubstanser, pesticider och tungmetaller, särskilt preparat härstammande från Asien [8]. Flera fall av blyförgiftning har rapporterats i samband med användning av ayurvediska preparat [9-12]. Neuropati kan i vissa fall orsakas av kronisk hög exponering för bly, arsenik, tallium och kvicksilver, vilket kan vara värt att ta i beaktande [13].

Läkemedelsfrågan

Under vinjetten »Läkemedelsfrågan« publiceras ett urval av de frågor som behandlats vid någon av de regionala läkemedelsinformationscentralerna (LIC), som hjälper sjukvårdspersonal, apotek och läkemedelskommittéer när medicinska läkemedelsproblem uppstår i det dagliga arbetet. Frågorna har sammanställts vid Karolinska universitetssjukhuset, avdelningen för klinisk farmakologi. Svaren, som är evidensbaserade och producentobundna, publiceras även i databasen Drugline. Frågor kan ställas till regionala LIC – telefonnummer finns på http://www.lic.nu.

Frågor och svar publiceras i sin helhet på http://www.drugline.se.