Kan de misstänkta anafylaxier som inträffat i samband med vaccination mot sars-cov-2/covid-19 ha utlösts av tillsatsämnet polyetylenglykol?

Sammanfattning. Anafylaktiska reaktioner i samband med vaccination brukar vanligtvis tillskrivas tillsatsämnena, och bland de tillsatsämnen som ingår i Comirnaty (Pfizer/Biontech) och mRNA-1273 (Moderna) och sedan tidigare i sällsynta fall associerats med misstänkta snabba överkänslighetsreaktioner noteras polyetylen­glykol. Det har dock inte bekräftats att polyetylenglykol är orsaken till de snabba överkänslighetsreaktionerna i anslutning till vaccination mot covid-19.

Anafylaxi i samband med vaccination är generellt sett ovanligt och uppges drabba < 1/100 000 [1]. Vasovagal reaktion är en viktig differentialdiagnos [1]. Vasovagala reaktioner kommer vanligen mycket snabbt och associeras med bradykardi, hyperventilation och blekhet, medan anafylaktiska reaktioner kan dröja några minuter och associeras med lågt blodtryck, takykardi, ronki och/eller stridor samt flush [1]. Om en patient reagerar med misstänkt anafylaxi i samband med vaccination bör, enligt EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology), prov för S-tryptas tas inom 2 timmar samt efter minst 48 timmar [1]. Utrustning för att behandla omedelbara överkänslighetsreaktioner ska enligt dessa rekommendationer finnas till hands vid vaccinationer [1]. 

Vanligen tillskrivs misstänkta allergiska reaktioner vid vaccination tillsatsämnen eller rester från framställningen. Exempel på sådana ämnen är ägg, konserveringsmedel, latex och stabiliseringsmedel såsom gelatin [1]. Inget av dessa ämnen ingår i de två mRNA-vacciner som nu diskuteras [2-4]. Vaccinerna ska inte ges till individer som tidigare haft en svår allergisk reaktion mot någon av komponenterna i vaccinet eller vid tidigare injektion av vaccinet [5, 6]

Bland de tillsatsämnen som förekommer i dessa båda vacciner och som tidigare associerats med snabba överkänslighets­reaktioner noteras polyetylenglykol (PEG, makrogol), som i olika former är ett vanligt förekommande ämne i bland annat kosmetika och läkemedel [7]. Prevalensen av överkänslighet mot polyetylenglykol är okänd [7, 8]. Den vetenskapliga dokumentationen av misstänkt snabba överkänslighetsreaktioner utlösta av polyetylenglykol är sparsam, med 37 fallrapporter publicerade 1977–2016 och ytterligare ett fåtal därefter [7-9], vilket talar för att reaktioner är ovanliga. Såväl specifika och IgE-medierade som ospecifika mekanismer, inklusive komplementaktivering, har föreslagits [7]. Såväl polyetylenglykolens molekylvikt som mängden kan ha betydelse för risken för reaktion vid exponering, och individuella trösklar förefaller förekomma [7]. 

Comirnaty (BNT162b2) [3] innehåller mRNA, lipider [((4-hydroxibutyl)azandiyl)bis(hexan-6,1-diyl)bis(2-hexyldekanoat) (ALC-0315), 2-((polyetylenglykol)-2000)-N,N-ditetradecylacetamid (ALC-0159), 1,2-distearoyl-sn-glycero-3- fosfokolin (DSPC) och kolesterol], kaliumklorid, kaliumdivätefostat, natriumklorid, dinatriumfosfatdihydrat och sackaros. I det kliniska prövningsprogrammet sågs totalt 13 misstänkta överkänslighetsreaktioner hos 21 720 individer som fick aktivt vaccin, jämfört med 6 reaktioner bland 21 728 i placebogruppen [10]. Inga fall av akuta anafylaktiska reaktioner rapporterades i anslutning till vaccination inom ramen för prövningsprogrammet [11]. Kort efter det att vaccinationerna utanför ramen av de kliniska prövningarna påbörjats, rapporterades ett par omedelbara anafylaktiska reaktioner hos sjukvårdspersonal som vaccinerades [12]. Det har föreslagits, men är inte visat, att polyetylenglykol kan ha orsakat reaktionerna [12]. 

mRNA-1273 [6] innehåller mRNA, lipider (SM-102, dimyristoylglycerol–polyetylenglykol 2000 [DMG–PEG 2000], kolesterol och 1,2-di­stearoyl-sn-glycero-3-fosfokolin [DSPC]), trometamin, trometamin­hydroklorid, ättiksyra, natriumacetat och sackaros.

Enligt ett dokument från FDA (Food and Drug Administration) inträffade under de kliniska prövningarna inga svåra allergiska reaktioner i nära anslutning till vaccinationen med Modernas vaccin, men frekvensen av lindrigare överkänslighetsreaktioner var något högre i den grupp som fick aktivt vaccin än i placebogruppen [13].

Läkemedelsfrågan

Under vinjetten »Läkemedelsfrågan« publiceras ett urval av de frågor som behandlats vid någon av de regionala läkemedelsinformationscentralerna (LIC), som hjälper sjukvårdspersonal, apotek och läkemedelskommittéer när medicinska läkemedelsproblem uppstår i det dagliga arbetet. Frågorna har sammanställts vid Karolinska universitetssjukhuset, avdelningen för klinisk farmakologi. Svaren, som är evidensbaserade och producentobund- na, publiceras även i databasen Drugline. Frågor kan ställas till regionala LIC – tele- fonnummer finns på http://www.lic.nu.

Frågor och svar publiceras i sin helhet på http://www.drugline.se.