Vi har träffat patienter som 6–9 dagar efter sin första dos av Covid-19 Vaccine Moderna fått en lokal reaktion kring injektionsstället med svullen, rodnad hud i ett välavgränsat, handflatestort område. Utgör sådana reaktioner en kontraindikation för att ge den andra dosen av vaccinet? Är de uttryck för en allergisk reaktion mot tillsatsämnet trometamol?

Sammanfattning. De fördröjda reaktionerna på mRNA-vaccinerna (»covid-arm«) förefaller inte utgöra kontraindikation för dos 2, och mekanismen är okänd.

Stora, fördröjda lokala reaktioner vid insticksstället på armen efter mRNA­-vaccin mot covid-19 har beskrivits i vetenskapliga publikationer och ibland kal­lats »covid-arm«. Reaktionerna inträffar efter cirka en vecka, går över spontant och har inte alltid återkommit vid andra dosen [1-3]. De fall som inte återkommit vid reexponering torde inte förklaras av kontaktallergi mot någon komponent. I en genomgång av 414 hudreaktioner, både snabbare uppträdande och fördröjda, fanns information om båda doserna i 180 fall. Av dessa 180 personer rapporterade 21 procent reaktion endast efter första dosen, 63 procent endast efter andra dosen och 16 procent efter båda doserna [1]. Av de 29 patienter som reagerade på båda doserna hade 8 likartade reaktioner vid båda tillfällena, 8 en lindrigare reaktion vid andra tillfället och 13 en kraftigare reaktion vid andra tillfället [1]. Samtliga 11 patienter som hade fördröjda lokala reaktioner vid båda injektionstillfällena hade fått Modernas vaccin. Ingen av dem fick någon svår reaktion vid reexponering [1]. De fördröjda reaktionerna inträffade i median sju dagar efter första dosen och två dagar efter andra dosen [1]. Liknande resultat beskrivs i en fallserie med 12 patienter som fått Modernas vaccin [2]. En nypublicerad fallbeskrivning tar upp en likartad reaktion mot Pfizer/Biontechs mRNA-vaccin (Comirnaty) [4]. Histologiskt bekräftades i biopsi en T-cellsmedierad immunreaktion, men såväl epikutantest som pricktest och intradermaltest var negativa [4]. Reaktionen återkom inte efter andra dosen [4].

I Modernas vaccin ingår, förutom polyetylenglykolföreningar, också trometamol (2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol), även kallat trometamin, trisbuffert eller THAM [5]. Trometamol har beskrivits kunna orsaka kontaktdermatit [6, 7] och i något enstaka fall snabb allergisk reaktion [8]. Det finns dock i dagsläget ingenting som kopplat de beskrivna fördröjda reaktionerna med Modernas vaccin till trometamolsensibilisering.

Läkemedelsfrågan

Under vinjetten »Läkemedelsfrågan« publiceras ett urval av de frågor som behandlats vid någon av de regionala läkemedelsinformationscentralerna (LIC), som hjälper sjukvårdspersonal, apotek och läkemedelskommittéer när medicinska läkemedelsproblem uppstår i det dagliga arbetet. Frågorna har sammanställts vid Karolinska universitetssjukhuset, avdelningen för klinisk farmakologi. Svaren, som är evidensbaserade och producentobundna, publiceras även i databasen Drugline. Frågor kan ställas till regionala LIC – telefonnummer finns på http://www.lic.nu.

Frågor och svar publiceras i sin helhet på http://www.drugline.se.