Kan EMLA-kräm användas vid öppna sårskador hos barn?

Sammanfattning. EMLA-kräm innehåller lidokain och prilokain och bör inte användas i öppna sår hos barn. Exponeringen kan tänkas bli oavsiktlig hög med ökad risk för biverkningar, och det saknas absorptionsdata vid användning av EMLA-kräm i öppna sår. Prilokain kan ge methemoglobinemi, framför allt hos spädbarn, och tillståndet kan i allvarliga fall ge kliniskt signifikant hypoxi. Läkemedelsverket rekommenderar att öppna sårytor hos barn behandlas med kompresser med buffrat lidokain, som appliceras under minst 15 min innan såret behandlas. 

EMLA är ett lokalanestetikum för yt­anestesi, som förekommer som kräm eller plåster och innehåller lidokain och prilokain. Godkända indikationer för EMLA­-kräm hos barn är ytanestesi av huden i samband med nålstick och ytliga kirurgiska ingrepp. Hos vuxna kan preparatet användas vid bensår för att underlätta rengöring/debridering. I produktresumén varnas det generellt för att applicera EMLA-kräm på öppna sår (undantaget bensår) på grund av otillräckliga data om absorption [1]. Prilokain kan orsaka bildning av methemoglobin. Små barn, framför allt de som är yngre än 3 månader, har lägre nivåer av methemoglobinreduktas, som konverterar methemoglobin till vanligt hemoglobin [2]. Methemoglobinemi kan i allvarliga fall ge kliniskt signifikant hypoxi [3]. 

Inga studier som utvärderat EMLA-­kräm i öppna sår hos barn har hittats. I en studie jämfördes den analgetiska effekten av lidokain–adrenalin–tetrakain (LAT)-gel med EMLA-kräm följd av mepivakain­injektion hos 73 barn (ålder 3–16 år) med lacerationer. LAT-gel visade sig vara överlägsen EMLA-kräm och mepivakain­injektion avseende den smärtstillande effekten [4]. De flesta källor poängterar att EMLA-kräm ska användas på intakt hud, men liksom forskarna bakom denna studie framhåller ett par andra publikationer att EMLA-kräm förefaller vara säker för barn vid användning på lacerationer, även om det är off label-användning [5-7]. 

Mot bakgrund av ovanstående kan sägas att användning av EMLA-kräm i öppna sår är behäftat med vissa risker. Absorptionsdata saknas, och ju större sår och ju mindre barnet är, desto högre exponering för läkemedel kan förväntas. Därmed kan också ökad risk för biverkningar misstänkas. Därtill definieras individer mellan 0 och 18 år som barn, och kroppsyta, längd och vikt varierar i detta åldersintervall, varför det är svårt att ge ett allmängiltigt svar för en hel pediatrisk population. Risken för bildning av methemoglobin är större ju yngre barnet är. Det saknas således stöd för att använda EMLA-kräm i öppna sår hos barn. 

Rekommendationerna i Läkemedelsverkets kunskapsdokument om behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård bör följas. Där anges att öppna sårytor kan behandlas med kompresser med buffrat lidokain, som appliceras under minst 15 minuter innan såret behandlas. Maxdosen är densamma för kompressionsbehandling av sår som vid infiltration (4 mg/kg) [8].

Läkemedelsfrågan

Under vinjetten »Läkemedelsfrågan« publiceras ett urval av de frågor som behandlats vid någon av de regionala läkemedelsinformationscentralerna (LIC), som hjälper sjukvårdspersonal, apotek och läkemedelskommittéer när medicinska läkemedelsproblem uppstår i det dagliga arbetet. Frågorna har sammanställts vid Karolinska universitetssjukhuset, avdelningen för klinisk farmakologi. Svaren, som är evidensbaserade och producentobundna, publiceras även i databasen Drugline. Frågor kan ställas till regionala LIC – telefonnummer finns på http://www.lic.nu.

Frågor och svar publiceras i sin helhet på http://www.drugline.se.