Vilken mekanism tros ligga bakom viktuppgång som biverkning till behandling med mirtazapin?

En patient som behandlats med mirtazapin mot depression under en längre tid och som inte upplever någon ökad aptit under behandlingen undrar om läkemedlet framöver ändå kan tänkas orsaka viktuppgång via någon annan mekanism.

Viktökning och ökad aptit är mycket vanliga biverkningar (≥1/10) av mirtazapin [1] som är ett av de antidepressiva läkemedlen som ger högst frekvens av viktuppgång [2, 3]. Föreslagna mekanismer för viktuppgång är noradrenerg effekt genom presynaptisk alfa-2 antagonism, antagonism på histamin H1-receptorn och antagonism på serotonerga 5HT2 och 5HT3-receptorer [1, 4]. Den främsta mekanismen bakom viktuppgång av mirtazapin förefaller vara ökad aptit och ökat intag av kolhydrater [5, 6].

Vi har funnit en mindre studie där man undersökt energiförbrukning och andra metabola parametrar vid behandling med mirtazapin. Tio friska män behandlades med 30 mg mirtazapin under 7 dagar, varvid man inte såg någon signifikant påverkan på energiförbrukningen i vila (resting energy expenditure, REE). Man observerade en liten viktnedgång, medan aptiten och särskilt sötsuget ökade. Metabolismen skiftade till mer kolhydrater som substrat. Det ska poängteras att studietiden var kort och att effekten på lång sikt inte är känd [7]. 

Sammanfattning. Mekanismen bakom viktuppgång i samband med mirtazapinbehandling verkar i första hand vara ökad aptit och ett ökat sötsug/kolhydratsug. Vi har inte funnit några studier som har kunnat påvisa en minskning av ämnesomsättningen vid behandling med mirtazapin.

Läkemedelsfrågan

Under vinjetten »Läkemedelsfrågan« publiceras ett urval av de frågor som behandlats vid någon av landets regionala läkemedelsinformationscentraler (LIC), som hjälper sjukvårdspersonal med patientrelaterade läkemedelsfrågeställningar som uppstår i det dagliga arbetet. Svaren är evidensbaserade och producentobundna och granskas dels inom respektive LIC, dels av Läkartidningens läkemedelsredaktör. Har du själv en läkemedelsfråga? Kontakta din regionala LIC – kontaktuppgifter finns på www.lic.nu.