Går det att dela upp dosen av posakonazol utan att effekten påverkas?

Patient med posakonazol som infektionsprofylax blir illamående av att ta 3 × 100 mg på morgonen men upplever mindre besvär om dosen delas upp med en tablett var åttonde timme.

Posakonazol finns tillgänglig i peroral beredning både som enterotablett och som oral suspension. Biotillgängligheten är betydligt högre för enterotabletten än för den orala suspensionen. Intag i samband med måltid ger ett högre upptag. Detta gäller främst för den orala suspensionen, men även till viss del enterota­b­letten [1]. Posakonazoltabletter uppvisar dosproportionell farmakokinetik vid enkel- och flerdosadministrering upp till 300 mg [2].

In vitro- och djurmodeller indikerar att ytan under plasmakoncentrationskurvan (AUC) i förhållande till den minsta hämmande koncentrationen (MIC) är den bästa effektmarkören för posakonazol. Kvoten AUC/MIC bör vid behandling av Aspergillusinfektion överstiga 200 [1, 2]. Det är alltså den totala exponeringen, snarare än höga toppkoncentrationer, som bäst predicerar effekten av posakonazol. Därmed bör man kunna dela upp dosen utan att effekten påverkas. Dessutom har posakonazol en lång halveringstid, vilket gör att variationen mellan topp- och dalkoncentration är relativt liten.

Eftersom produktresumén anger att det är särskilt viktigt att försäkra sig om att maximala plasmanivåer uppnås vid Aspergillusinfektion [2] efterfrågade vi specifik evidens för detta påstående från tillverkaren MSD. I svaret framkom inget som kan tolkas som att höga toppkon­centrationer ändå skulle vara av betydelse. Företaget hade dock kännedom om en observationsstudie som jämförde koncentrationerna efter 100 mg × 3 med 300 mg × 1. Subterapeutiska koncentrationer noterades i 19 procent av mätningarna i gruppen som behandlades med 300 mg × 1 (n = 10), men inte vid någon mätning hos dem som behandlades med 100 mg × 3 (n = 5) [3].

Det finns möjlighet att mäta plasmakoncentrationen av posakonazol för att säkerställa adekvat exponering [4].

Sammanfattning. Posakonazoltabletter uppvisar dosproportionell farmakokinetik vid enkel- och flerdosadministrering upp till 300 mg. Det är den totala exponeringen, snarare än höga toppkon­centrationer, som bäst predicerar effekten av posakonazol. Därmed bör man kunna dela upp dosen utan att effekten påverkas. Det finns möjlighet att mäta plasmakoncentrationen av posakonazol för att säkerställa adekvat exponering.

Läkemedelsfrågan

Under vinjetten »Läkemedelsfrågan« publi­ceras ett urval av de frågor som utretts vid någon av landets regionala läkemedelsinformationscentraler (LIC), som hjälper sjukvårdspersonal med patientrelaterade läkemedelsfrågor i det dagliga arbetet. Se alla frågor och svar på svelic.se. Svaren är evidensbaserade och producentobundna. De artiklar som publiceras i Läkartidningen granskas inom respektive LIC och av Läkartidningens läkemedelsred­aktör. Har du en läkemedelsfråga? Kontakta din regio­nala LIC – kontaktuppgifter, se svelic.se.