Denna webbplats vänder sig till läkare
ABC om Sicklecellsjukdom – vanliga och farliga komplikationer

Sicklecellsjukdom – om vanliga och farliga komplikationer

Sicklecellsjukdom är en allvarlig genetisk sjukdom som kännetecknas av att kroppen producerar defekt hemoglobin. Komplikationer relaterade till sjukdomen kan drabba alla kroppens organsystem. Som läkare är det viktigt att snabbt identifiera patienter med sicklecellsjukdom som söker med akuta besvär, och skyndsamt påbörja handläggningen.

ABC om Medvetanderubbning på akuten: strukturerad utredning viktig

Medvetanderubbning på akuten: strukturerad utredning viktig

Medvetanderubbning kan definieras som nytillkommen påverkan på vakenhetsgrad eller kognition, och förekommer hos 0,5–5 procent av patienter på akuten och 10–20 procent av patienter äldre än 70 år. Ett systematiskt omhändertagande med tidig behandling är avgörande för prognos. (5 kommentarer)

ABC om Esofagus-EKG

ABC om Esofagus-EKG

Korrekt handläggning vid takykardier, både akut och därefter, avgörs av den underliggande patofysiologin. Denna artikel belyser värdet av esofagus-EKG vid omhändertagandet av patienter med oklar takykardi och presenterar hur esofagus-EKG genomförs och tolkas.

ABC om Lätt traumatisk hjärnskada hos vuxna

ABC: Lätt traumatisk hjärnskada

Lätt traumatisk hjärnskada utgör en av de vanligaste sökorsakerna på våra akutmottagningar, och en åldrande population innebär stigande representation av äldre patienter och ökad multisjuklighet bland dem som drabbas. (3 kommentarer)

ABC om Spontan intrakraniell hypotension

Medicinens ABC om Spontan intrakraniell hypotension

Spontan intrakraniell hypotension är en sjukdom som ofta visar sig med lägesberoende värk i huvud och nacke, vilken förbättras i liggande ställning. Dubbelt så många kvinnor som män drabbas och medel­åldern är cirka 40 år. (2 kommentarer)

ABC om Svår luftväg

Medicinens ABC: Svår luftväg

Att identifiera en svår luftväg är viktigt för att hitta de patienter där omhändertagandet behöver anpassas, och det är viktigt att ha en strategi för den oväntat svåra luftvägen.

Medicinens ABC om Klimakterievård

ABC om Klimakterievård

Klimakteriet är en naturlig biologisk händelse som pågår i 5 till 10 år, och där en tredjedel av alla kvinnor har så svåra besvär att de önskar någon form av behandling. Ökad kunskap och förbättrad rådgivning om klimakteriet kan dock minska besvär och förbättra livskvaliteten hos kvinnor med symtom. (11 kommentarer)

ABC om Höftfyseolys hos barn

ABC om Höftfyseolys hos barn

Höftfyseolys är en av de vanligare orsakerna till höftsmärta i de yngre tonåren. Tillståndet kan innebära förödande konsekvenser för höftens utveckling om inte korrekt diagnos ställs tidigt. Om fyseolysen är lindrig och fixeras i tid är dock prognosen god.

Medicinens ABC: Hyperkalemi

ABC om Hyperkalemi

Allvarlig hyperkalemi är ett potentiellt livshotande tillstånd som ska behandlas och utredas akut, men även måttlig hyperkalemi bör handläggas skyndsamt. Orsakerna till hyperkalemi kan vara flera, och en försämrad renal elimination av kalium förekommer i de allra flesta fall.

Medicinens ABC: Ikterus hos vuxna

ABC om Ikterus hos vuxna

Ikterus, även kallat gulsot, är ett allvarligt symtom där korrekt handläggning är av stor betydelse. Denna artikel syftar till att redogöra för några vanliga och viktiga bakomliggande orsaker till ikterus, ge förslag till handläggning och uppföljning samt beskriva olika behandlingsalternativ.

ABC om Höftsmärta hos vuxna, utredning

ABC om Höftsmärta hos vuxna

Höftsmärta är vanligt förekommande i alla åldrar, men den verkliga prevalensen i befolkningen är okänd. Studier har däremot visat på nedsatt livskvalitet och begränsningar både vid fysisk aktivitet samt i det dagliga livet för de drabbade. I denna artikel ges en struktur för utredning av höft­smärta hos vuxna för att underlätta diagnostisering.

Del 2: Diagnoser och deras behandling

ABC om Höftsmärta hos vuxna

Den här andra delen av »Höftsmärta hos vuxna« syftar till att mer ingående beskriva diagnoser och deras behandling. (4 kommentarer)

ABC om iNPH

ABC om Idiopatisk normaltryckshydrocefalus

Idiopatisk normaltryckshydrocefalus, iNPH, är troligtvis underdiagnostiserat och underbehandlat. Diagnosen vilar i stort på fyra pelare: anamnes, radiologi, klinisk bild och intrakraniellt tryck, och behandlingen är shuntoperation.

ABC om Handläggning av patienter med kroniskt subduralhematom

ABC: Handläggning av patienter med kroniskt subduralhematom

Ett kroniskt subduralhematom är en ansamling av äldre blod och vätska mellan den hårda hjärnhinnan och spindelvävshinnan. Det är ett av de vanligaste tillstånden som kräver neurokir­urgi, och incidensen förväntas stiga i takt med den åldrande befolkningen och den ökade förskrivningen av blodförtunnande läkemedel.

ABC om Charcotfot

Charcotfot: tidig diagnos viktig

Jean-Martin Charcot var det första som beskrev det som nu kallas Charcotfot. Kliniskt drabbas hela eller delar av foten av en insättande svullnad, rodnad och värmeökning, och kan vid utebliven behandling leda till fotdeformiteter. (1 kommentar)

ABC om Meniskskador

ABC om Akuta meniskskador

En akut meniskskada är en vanlig skada i knäleden som oftast förekommer hos unga idrottsaktiva personer. Det är ett allvarligt ortopediskt tillstånd som obehandlat kan leda till degenerativa förändringar i knäleden såsom artros.

ABC om Meniskskador

ABC: degenerativa meniskskador

Degenerativ meniskskada är ett vanligt förekommande tillstånd i knäleden och beskrivs oftast som ett resultat av mångårig repetitiv belastning.

ABC om patellaluxationer

ABC om patellaluxationer

En patellaluxation är en allvarlig skada som är mycket smärtsam och kan ge upphov till skada på brosket samt leda till kvarvarande instabilitet och återkommande patellaluxationer. Över hälften av alla patellaluxationer sker vid idrott, såsom fotboll och basketboll, och två tredjedelar är aktiva individer under 20 års ålder.

ABC om kronisk hälsene­smärta

ABC om Kronisk hälsene­smärta – diagnos och behandling

Smärta i hälsenan är en vanlig sökorsak bland primärvårdens patienter. Smärtan är ofta långvarig och leder till återkommande besvär och nedsatt funktion. Bristande kunskap avseende symtom och diagnostik fördröjer behandling, vilket leder till en sämre prognos och senare återgång till fysisk aktivitet. (2 kommentarer)

ABC om Pneumotorax på akuten

ABC om Pneumotorax på akuten

Pneumotorax innebär att det finns luft mellan pleura­bladet som klär lungvävnaden och pleurabladet som klär bröstkorgen. Denna artikel presenterar ett systematiskt förhållningssätt till handläggningen av patienter med pneumotorax på akuten baserad på studier och översiktsartiklar publicerade under senaste 20 åren.

1 2 3 5