ABC om Meniskskador

ABC om Akuta meniskskador

En akut meniskskada är en vanlig skada i knäleden som oftast förekommer hos unga idrottsaktiva personer. Det är ett allvarligt ortopediskt tillstånd som obehandlat kan leda till degenerativa förändringar i knäleden såsom artros.

ABC om Meniskskador

ABC: degenerativa meniskskador

Degenerativ meniskskada är ett vanligt förekommande tillstånd i knäleden och beskrivs oftast som ett resultat av mångårig repetitiv belastning.

ABC om patellaluxationer

ABC om patellaluxationer

En patellaluxation är en allvarlig skada som är mycket smärtsam och kan ge upphov till skada på brosket samt leda till kvarvarande instabilitet och återkommande patellaluxationer. Över hälften av alla patellaluxationer sker vid idrott, såsom fotboll och basketboll, och två tredjedelar är aktiva individer under 20 års ålder.

ABC om kronisk hälsene­smärta

ABC om Kronisk hälsene­smärta – diagnos och behandling

Smärta i hälsenan är en vanlig sökorsak bland primärvårdens patienter. Smärtan är ofta långvarig och leder till återkommande besvär och nedsatt funktion. Bristande kunskap avseende symtom och diagnostik fördröjer behandling, vilket leder till en sämre prognos och senare återgång till fysisk aktivitet. (2 kommentarer)

ABC om Pneumotorax på akuten

ABC om Pneumotorax på akuten

Pneumotorax innebär att det finns luft mellan pleura­bladet som klär lungvävnaden och pleurabladet som klär bröstkorgen. Denna artikel presenterar ett systematiskt förhållningssätt till handläggningen av patienter med pneumotorax på akuten baserad på studier och översiktsartiklar publicerade under senaste 20 åren.

Medicinens ABC om akut aorta­dissektion

ABC om akut aorta­dissektion

Vid akut aortadissektion råder konsensus om att alla ska ges medicinsk behandling med blodtryckssänkning och smärtlindring, att typ A-dissektion i första hand bör opereras och att komplicerad typ B-dissektion bör behandlas med TEVAR.

ABC om Addisons sjukdom

ABC om Addisons sjukdom

Addisons sjukdom, primär binjurebarkssvikt, är en ovanlig sjukdom som leder till brist på binjurebarkshormonerna kortisol, aldosteron och androgener. Symtomen kan vara lindriga till en början men är långsamt progredierande och om diagnos inte ställs kan patienten utveckla akut binjurebarkssvikt. (1 kommentar)

ABC om Paroxysmal sympatisk hyperaktivitet

Medicinens ABC: Paroxysmal sympatisk hyperaktivitet

Paroxysmal sympatisk hyperaktivitet är ett tillstånd som drabbar 8–10 procent av patienter efter traumatisk hjärnskada, men kan också drabba patienter efter andra neurologiska åkommor såsom anoxisk hjärnskada, stroke, tumörer eller infektioner. Det är viktigt att utesluta andra tillstånd såsom sepsis, abstinenssymtom och lungemboli för att undvika felbehandling.

ABC om Syra–bastolkning på akuten

Syra–bastolkning på akuten

Syra–bastolkning kan vägleda det initiala omhändertagandet av potentiellt svårt sjuka patienter. I den här ABC-artikeln presenteras ett tolkningssätt som är är baserat på basöverskottsmetoden och anpassat till förhållandena på akuten. (4 kommentarer)

ABC om Cervikal myelopati

ABC om Cervikal myelopati

Cervikal myelopati är det kliniska syndrom som uppstår till följd av ryggmärgskompression i cervikalryggen och är den vanligaste orsaken till ryggmärgsdysfunktion. Denna artikel syftar till att översiktligt beskriva etiologi, status, diagnostik och behandling för patienter med myelopati. (3 kommentarer)

ABC om Intraduktal papillär mucinös neoplasi och andra cystor i pankreas

ABC om Intraduktal papillär mucinös neoplasi och andra vanliga cystor i pankreas

Cystiska förändringar i pankreas är vanliga och upptäcks oftare i takt med att bildgivande undersökningar blir bättre. Den här artikeln försöker ge en bild av de vanligaste cystorna i pankreas, med fokus på de premaligna, avseende rekommenderad handläggning, uppföljning och behandling.

ABC om Traumatiska halsryggsskador

ABC om Traumatiska halsryggsskador

Skador på halsryggen förekommer i cirka 3–4 procent av alla trauman med trubbigt våld. Det är viktigt att tidigt identifiera patienter med halsryggsskador då de kan orsaka svåra neurologiska handikapp, kraftigt nedsatt livskvalitet för den enskilde patienten och stora kostnader för samhället.

ABC om Orofaryngeal dysfagi

ABC om Orofaryngeal dysfagi

Orofaryngeal dysfagi kan definieras som nedsatt förmåga att hantera mat och/eller dryck i mun och svalg och föra den säkert vidare till matstrupen. Här ges en överblick över hur problemen kan kan te sig och hanteras i den kliniska vardagen. (3 kommentarer)

ABC: Sömnrelaterad andningsstörning hos förskolebarn

ABC om Sömnrelaterad andningsstörning hos barn

Obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn är vanligt förekommande och kan obehandlad leda till allvarliga komplikationer. Bedömning sker ofta med enbart anamnes och klinisk undersökning, men andra metoder finns, såsom polysomnografi och nattlig andningsregistrering. Barn med sömnrelaterad andningsstörning och förstorade tonsiller och/eller adenoid ofta behandlas framgångsrikt med svalgkirurgi. (1 kommentar)

ABC om Svaghet på akuten

ABC om Svaghet på akuten

Den initiala handläggningen av patienter med svaghet på akuten är framför allt av diagnostisk natur, och fokus ligger på att bedöma sannolikheten för tillstånd där akut behandling minskar morbiditet och mortalitet. (2 kommentarer)

ABC om Vanliga tillstånd i fot och fotled, del 2

ABC om Vanliga sjukdomstillstånd i fot och fotled, del 2

Trots att fotrelaterade besvär är vanligt förekommande är den vetenskapliga evidensgraden för såväl dess icke-operativa som operativa behandlingsmetoder låg. I denna ABC-artikel beskrivs aktuellt kunskapsläge för peroneusseneruptur, plantarfasciepati och akillestendinopati. (1 kommentar)

ABC om Vanliga tillstånd i fot och fotled, del 1

ABC om Vanliga sjukdomstillstånd i fot  och fotled, del 1

Fotsmärta är en vanlig sökorsak i primärvården, med en uppskattad prevalens på 24 procent i den vuxna populationen. I denna ABC-artikel kommer de rekommenderade handläggningsalternativen för Mortons metatarsalgi, halux valgus samt hallux rigidus att beskrivas. (1 kommentar)

ABC om Cushings syndrom

ABC om Cushings syndrom

Endogent Cushings syndrom orsakas av kronisk överproduktion av kortisol. Cushings syndrom åtföljs av en hög förekomst av allvarliga följdsjukdomar och hög dödlighet. Det är därför viktigt att skyndsamt utreda patienter med misstänkt Cushings syndrom, och när diagnosen är bekräftad snabbt erbjuda effektiv behandling.

ABC om Svår traumatisk hjärnskada

Svår traumatisk hjärnskada

Traumatisk hjärnskada drabbar globalt 69 miljoner människor årligen, där drygt tio procent utgörs av svår skallskada. De utgör den tionde vanligaste orsaken till vård på intensivvårdsavdelning, och står för upp till två tredjedelar av traumarelaterade dödsfall. De vanligaste skademekanismerna är trafikolyckor, fallolyckor, våldshandlingar och självmordsförsök. (2 kommentarer)

ABC om cancer utan känd primärtumör

ABC om cancer utan känd primärtumör

Första steget i en malignitetsutredning vid metastaserad cancersjukdom består vanligen av att identifiera primärtumören, men hos 1–2 procent av patienterna kan primärtumören inte hittas, varpå de får dia­gnosen »cancer utan känd primärtumör«. (1 kommentar)