Denna webbplats vänder sig till läkare
ABC om Svår luftväg

Medicinens ABC: Svår luftväg

Att identifiera en svår luftväg är viktigt för att hitta de patienter där omhändertagandet behöver anpassas, och det är viktigt att ha en strategi för den oväntat svåra luftvägen.

Medicinens ABC om Klimakterievård

ABC om Klimakterievård

Klimakteriet är en naturlig biologisk händelse som pågår i 5 till 10 år, och där en tredjedel av alla kvinnor har så svåra besvär att de önskar någon form av behandling. Ökad kunskap och förbättrad rådgivning om klimakteriet kan dock minska besvär och förbättra livskvaliteten hos kvinnor med symtom. (11 kommentarer)

ABC om Höftfyseolys hos barn

ABC om Höftfyseolys hos barn

Höftfyseolys är en av de vanligare orsakerna till höftsmärta i de yngre tonåren. Tillståndet kan innebära förödande konsekvenser för höftens utveckling om inte korrekt diagnos ställs tidigt. Om fyseolysen är lindrig och fixeras i tid är dock prognosen god.

Medicinens ABC: Hyperkalemi

ABC om Hyperkalemi

Allvarlig hyperkalemi är ett potentiellt livshotande tillstånd som ska behandlas och utredas akut, men även måttlig hyperkalemi bör handläggas skyndsamt. Orsakerna till hyperkalemi kan vara flera, och en försämrad renal elimination av kalium förekommer i de allra flesta fall.

Medicinens ABC: Ikterus hos vuxna

ABC om Ikterus hos vuxna

Ikterus, även kallat gulsot, är ett allvarligt symtom där korrekt handläggning är av stor betydelse. Denna artikel syftar till att redogöra för några vanliga och viktiga bakomliggande orsaker till ikterus, ge förslag till handläggning och uppföljning samt beskriva olika behandlingsalternativ.

ABC om Höftsmärta hos vuxna, utredning

ABC om Höftsmärta hos vuxna

Höftsmärta är vanligt förekommande i alla åldrar, men den verkliga prevalensen i befolkningen är okänd. Studier har däremot visat på nedsatt livskvalitet och begränsningar både vid fysisk aktivitet samt i det dagliga livet för de drabbade. I denna artikel ges en struktur för utredning av höft­smärta hos vuxna för att underlätta diagnostisering.

Del 2: Diagnoser och deras behandling

ABC om Höftsmärta hos vuxna

Den här andra delen av »Höftsmärta hos vuxna« syftar till att mer ingående beskriva diagnoser och deras behandling. (4 kommentarer)

ABC om iNPH

ABC om Idiopatisk normaltryckshydrocefalus

Idiopatisk normaltryckshydrocefalus, iNPH, är troligtvis underdiagnostiserat och underbehandlat. Diagnosen vilar i stort på fyra pelare: anamnes, radiologi, klinisk bild och intrakraniellt tryck, och behandlingen är shuntoperation.

ABC om Handläggning av patienter med kroniskt subduralhematom

ABC: Handläggning av patienter med kroniskt subduralhematom

Ett kroniskt subduralhematom är en ansamling av äldre blod och vätska mellan den hårda hjärnhinnan och spindelvävshinnan. Det är ett av de vanligaste tillstånden som kräver neurokir­urgi, och incidensen förväntas stiga i takt med den åldrande befolkningen och den ökade förskrivningen av blodförtunnande läkemedel.

ABC om Charcotfot

Charcotfot: tidig diagnos viktig

Jean-Martin Charcot var det första som beskrev det som nu kallas Charcotfot. Kliniskt drabbas hela eller delar av foten av en insättande svullnad, rodnad och värmeökning, och kan vid utebliven behandling leda till fotdeformiteter. (1 kommentar)

ABC om Meniskskador

ABC om Akuta meniskskador

En akut meniskskada är en vanlig skada i knäleden som oftast förekommer hos unga idrottsaktiva personer. Det är ett allvarligt ortopediskt tillstånd som obehandlat kan leda till degenerativa förändringar i knäleden såsom artros.

ABC om Meniskskador

ABC: degenerativa meniskskador

Degenerativ meniskskada är ett vanligt förekommande tillstånd i knäleden och beskrivs oftast som ett resultat av mångårig repetitiv belastning.

ABC om patellaluxationer

ABC om patellaluxationer

En patellaluxation är en allvarlig skada som är mycket smärtsam och kan ge upphov till skada på brosket samt leda till kvarvarande instabilitet och återkommande patellaluxationer. Över hälften av alla patellaluxationer sker vid idrott, såsom fotboll och basketboll, och två tredjedelar är aktiva individer under 20 års ålder.

ABC om kronisk hälsene­smärta

ABC om Kronisk hälsene­smärta – diagnos och behandling

Smärta i hälsenan är en vanlig sökorsak bland primärvårdens patienter. Smärtan är ofta långvarig och leder till återkommande besvär och nedsatt funktion. Bristande kunskap avseende symtom och diagnostik fördröjer behandling, vilket leder till en sämre prognos och senare återgång till fysisk aktivitet. (2 kommentarer)

ABC om Pneumotorax på akuten

ABC om Pneumotorax på akuten

Pneumotorax innebär att det finns luft mellan pleura­bladet som klär lungvävnaden och pleurabladet som klär bröstkorgen. Denna artikel presenterar ett systematiskt förhållningssätt till handläggningen av patienter med pneumotorax på akuten baserad på studier och översiktsartiklar publicerade under senaste 20 åren.

Medicinens ABC om akut aorta­dissektion

ABC om akut aorta­dissektion

Vid akut aortadissektion råder konsensus om att alla ska ges medicinsk behandling med blodtryckssänkning och smärtlindring, att typ A-dissektion i första hand bör opereras och att komplicerad typ B-dissektion bör behandlas med TEVAR.

ABC om Addisons sjukdom

ABC om Addisons sjukdom

Addisons sjukdom, primär binjurebarkssvikt, är en ovanlig sjukdom som leder till brist på binjurebarkshormonerna kortisol, aldosteron och androgener. Symtomen kan vara lindriga till en början men är långsamt progredierande och om diagnos inte ställs kan patienten utveckla akut binjurebarkssvikt. (1 kommentar)

ABC om Paroxysmal sympatisk hyperaktivitet

Medicinens ABC: Paroxysmal sympatisk hyperaktivitet

Paroxysmal sympatisk hyperaktivitet är ett tillstånd som drabbar 8–10 procent av patienter efter traumatisk hjärnskada, men kan också drabba patienter efter andra neurologiska åkommor såsom anoxisk hjärnskada, stroke, tumörer eller infektioner. Det är viktigt att utesluta andra tillstånd såsom sepsis, abstinenssymtom och lungemboli för att undvika felbehandling.

ABC om Syra–bastolkning på akuten

Syra–bastolkning på akuten

Syra–bastolkning kan vägleda det initiala omhändertagandet av potentiellt svårt sjuka patienter. I den här ABC-artikeln presenteras ett tolkningssätt som är är baserat på basöverskottsmetoden och anpassat till förhållandena på akuten. (4 kommentarer)

ABC om Cervikal myelopati

ABC om Cervikal myelopati

Cervikal myelopati är det kliniska syndrom som uppstår till följd av ryggmärgskompression i cervikalryggen och är den vanligaste orsaken till ryggmärgsdysfunktion. Denna artikel syftar till att översiktligt beskriva etiologi, status, diagnostik och behandling för patienter med myelopati. (2 kommentarer)

1 2 3 5