Sjukdomsaktivitet vid reumatoid artrit kopplad till risk för tromboembolism

Hög sjukdomsaktivitet vid reumatoid artrit kopplad till ökad trombosrisk

Sjukdomsaktivitet vid reumatoid artrit mätt på olika vis är tydligt kopplad till risken att utveckla venös tromboembolism inom ett år. Det visar en svensk registerbaserad kohortstudie.

Hjärt–kärlsjuklighet påverkade samband blodtryck–mortalitet vid typ 2-diabetes

Kardiovaskulär sjukdomsbörda påverkade samband mellan blodtryck och mortalitet vid typ 2-diabetes

Kardiovaskulär sjukdomshistoria är en anamnestisk uppgift som är enkel att värdera, och som bör tas i beaktande när blodtrycksnivåer används för riskprediktion vid typ 2-diabetes.(2 kommentar)

Lägre dödlighet hos kritiskt sjuka i covid-19 med högre doser antikoagulantia

Lägre dödlighet i svår covid-19 med högre dos antikoagulantia

En observationsstudie från Södersjukhuset av kritiskt sjuka covid-19 patienter visar att högre dos trombosprofylax var associerad med lägre risk för död och tromboemboliska komplikationer utan att risken för blödning ökade.

Olika aspekter på ICD vid hypertrofisk kardiomyopati

Olika aspekter på defibrillator vid hypertrofisk kardiomyopati

En ny avhandling belyser olika aspekter av ICD-behandling hos patienter med hypertrofisk kardiomyopati: ICD-användning med tonvikt på riskvärdering, dödlighet och dödsorsaker, hur det är att leva med ICD och riskmarkörer för plötslig död.

Fyra centrala områden för förvaltning av kunskapsdatabaser

4 centrala områden för förvaltning av kunskapsdatabaser och beslutsstöd

Ett internationellt expertmöte vid Karolinska institutet betonade fyra centrala områden för utveckling och förvaltning av kunskapsdatabaser så att dessa på bästa sätt minskar gapet mellan kunskap och praxis.

Behandlingslängd, livskvalitet och kostnader vid icke-småcellig lungcancer

Behandlingslängd, livskvalitet och kostnader vid icke-småcellig lungcancer

I en analys av behandlingslängd, livskvalitet och kostnader vid EGFR-driven icke-småcellig lungcancer visas att afatinib jämfört med osimertinib i första linjen ger en längre behandlingstid till en lägre kostnad.

Ny metod för implementering av nya behandlingar vid kronisk sjukdom

Ny metod för implementering av behandling vid kronisk sjukdom

I en avhandling från Umeå universitet har en metod utvecklats för att systematiskt implementera nya behandlingar till patienter med kronisk sjukdom.(2 kommentar)

Litium skyddar mot risken att utveckla svår hyponatremi

Litium skyddar mot risk att få sjukvårdskrävande hyponatremi

Litiumbehandling verkar utgöra en skyddande faktor med avseende på risken att drabbas av slutenvårdskrävande hyponatremi. Det visar en studie av 11 213 patienter som sjukhusvårdats med huvuddiagnosen hyponatremi.

Medicinska tecken på skakvåld kan studeras utan cirkelresonemang

Medicinska fynd av skakvåld kan studeras utan cirkelresonemang

En svensk rikstäckande studie indikerar att akut hjärnhinneblödning med retinala blödningar kan orsakas av skakvåld eller måttligt intensivt trubbigt våld hos barn med preexisterande intrakraniell patologi.

Artificiell intelligens granskningshjälp vid screening av bröstcancer

Artificiell intelligens som hjälp vid screening av bröstcancer

I två svenska studier har man undersökt om artificiell intelligens skulle kunna underlätta granskningen av mammografiundersökningar. Resultaten visar bland annat att fler cancerfall upptäcktes om den förstagranskande radiologen kombinerades med det bästa AI-systemet.

Tikagrelor jämfört med klopidogrel hos äldre patienter med hjärtinfarkt

Tikagrelor eller klopidogrel hos äldre patienter med hjärtinfarkt

Äldre människor kan behöva en mer individualiserad behandling vid hjärtinfarkt då behandlingseffekten av olika läkemedel kan skilja sig. Det visar en svensk studie som nyligen publicerades i Circulation.

Rehabilitering måste integreras mer i bröstcancervården

Bättre återhämtning vid bröstcancer när rehabiliteringens roll förtydligas

För att säkerställa en optimerad återhämtning för patienter med bröstcancer behöver rehabilitering löpa parallellt med diagnostik och behandling genom hela cancerprocessen, visar en fokusgruppsintervjustudie.

Långsiktigt försämrad kondition ger ökad risk för hypertoni

Långsiktigt försämrad kondition leder till ökad risk för hypertoni

Individer som bibehåller eller förbättrar konditionen i vuxen ålder har en lägre risk för hypertoni med hänsyn tagen till förändring i andra kända livsstilsrelaterade riskfaktorer. Det visar en studie från GIH i Stockholm.

Överlevnad för cancerpatienter har förbättrats i Norden

Förbättrad överlevnad för cancerpatienter i Norden

Både ett- och femårsöverlevnaden för de flesta cancertyper har kontinuerligt förbättrats i de nordiska länderna. Det visar en nordisk forskargrupp som gjort en uppdaterad jämförelse av canceröverlevnaden de senaste 25 åren.(3 kommentar)

Synkrotron ger unika möjligheter att se vävnadsstrukturer

Synkrotron ger unika möjligheter att se vävnadsstrukturer vid sjukdom

Synkrotrontekniken, som finns på MAX IV-laboratoriet i Lund, ger möjlighet att visualisera olika detaljerade strukturer i vävnader vid sjukdomstillstånd. I två studier beskrivs hur man har använt tekniken för att studera patofysiologiska processer vid diabetesneuropati och pulmonell hypertension.

NT-proBNP förutsäger risk för död vid typ 2-diabetes

NT-proBNP förutsäger risk för död vid typ 2-diabetes

Resultaten från en nyligen publicerad studie visar att NT-proBNP är en stark riskmarkör för såväl förtida död som kardiovaskulär sjukdom hos patienter med typ 2-diabetes och hög kardiovaskulär riskfaktorprofil.

Ökad frakturrisk även vid lätta kotkompressioner upptäckta med DXA

Ökad frakturrisk även vid lätta kotkompressioner upptäckta med DXA

Lätta kotkompressioner, upptäckta med VFA i samband med bentäthetsmätning, bör tas i beaktande vid frakturriskbedömning hos äldre kvinnor. Den slutsatsen dras i en prospektiv populationsstudie från Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Leverelastografi bra metod för diagnos och uppföljning av leversjukdomar

Leverelastografi bra metod för diagnos och uppföljning av leversjukdomar

Genom användning av ökat sondtryck vid leverelastografi av överviktiga erhålls säkrare mätresultat och möjliggörs uppföljning efter livsstilsförändringar. Det visas i en avhandling från Umeå universitet.

Bröst- och tum-EKG efter stroke påvisar förmaksflimmer

Utredning med bröst- och tum-EKG påvisar förmaksflimmer efter stroke

I en prospektiv studie visas på nyttan av bröst- och tum-EKG hos patienter med genomgången stroke, och författarna till studien förespråkar en ökad klinisk användning av metoden.

Robotundersökning på distans kan underlätta vid covid-19

Robotundersökning på distans kan underlätta vid covid-19

Ett 5G-baserat robotstyrt system för distansundersökning av lungor och hjärta är användbart och kan bidra till att bedöma svårighetsgraden av covid-19, enligt en studie från Kina.

1 2 3 180