Samband mellan socioekonomi och blödning efter mekanisk aortaklaff

Samband mellan socioekonomi och blödning efter mekanisk aortaklaff

Studien påvisar ett starkt samband mellan socioekonomisk status och risk för blödning och dödlig intrakraniell blödning hos patienter som genomgått mekanisk aortaklaffimplantation. (4 kommentarer)

Hur många sjukdomar finns det egentligen?

Hur många sjukdomar finns det?

Resultatet av en studie visar att, när man tar med olika miljöfaktorer, tillsammans med såväl medfödda som förvärvade genetiska och epigenetiska varianter, det finns ofantligt många fler möjliga sjukdomar än det finns människor på vår planet. (1 kommentar)

Serummetaboliter var kopplade till grad av hjärnskada

Serummetaboliter var kopplade till grad av traumatisk hjärnskada

Resultaten visade att serummetabolomen uppnådde en klassificeringsnoggrannhet på 0,98 för att skilja mellan akut traumatisk hjärnskada och referenspatienter.

Riskfaktorer för MIS-C kartlagda i stor svensk kohortstudie

Riskfaktorer för MIS-C kartlagda inom en stor svensk kohortstudie

Den absoluta risken för MIS-C hos barn är mycket låg, även i de riskgrupper som identifierades. Det visar en svensk populationsbaserad kohortstudie med drygt 2,1 miljoner barn och ungdomar inkluderade. (1 kommentar)

Nät påverkar reoperationsrisk efter laparoskopisk operation av ljumskbråck

Nät påverkar reoperationsrisk efter operation av ljumskbråck

De likvärdigt lägsta riskerna för omoperation korrelerade med ofixerat StdPPM, StdPPM med metallstift, StdPPM med fibrinlim och LWM med fibrinlim. Övriga LWM-kombinationer korrelerade med signifikant ökad risk.

Risk för klaffsjukdom högre vid diabetes

Risken för degenerativ klaffsjukdom högre för personer med diabetes

Diabetes var associerat med högre risk för vänstersidiga stenotiska lesioner, medan risken för insufficienser var lägre jämfört med kontroller.

Inklusionskroppsmyosit förkortar överlevnaden

Studie: Inklusionskroppsmyosit förkortade överlevnaden

Den inflammatoriska myopatin inklusionskroppsmyosit förkortar överlevnaden, och det finns könsskillnader i både prevalens och klinisk bild, skriver författaren bakom studien.

Låg inkomst och asylstatus var kopplad till brännskador hos barn

Låg inkomst och asylstatus var kopplade till barns brännskador

Det är känt sedan tidigare studier runt om i världen att risken för att få en brännskada är kopplad till låg socio­ekonomisk status. Detta stämmer, enligt studien, även i Sverige.  (1 kommentar)

Koloskopi fångade fler avancerade högersidiga adenom

Koloskopi fångade fler avancerade högersidiga adenom än FIT-test

Studien SCREESCO, som jämför engångskoloskopi eller högkänsligt avföringsprov med två års intervall hos svenska 60-åringar mot kontroller utan intervention, har avslutats vad gäller inklusion och intervention. Målet är att om 10 år analysera mortaliteten i tarmcancer.

Ökad risk för ADHD efter stroke hos barn

Ökad risk för ADHD efter pediatrisk ischemisk stroke

Vår tolkning är att det finns en ökad risk för ADHD efter pediatrisk ischemisk stroke och att barnläkare som följer upp dessa barn bör ha en ökad medvetenhet om ADHD, skriver författarna bakom studien.

Demensrisk inte påverkad av kirurgi vid asymtomatisk karotisstenos

Demensrisk opåverkad av kirurgi vid asymtomatisk karotisstenos

Kirurgi vid icke symtomgivande karotisstenos hade ingen effekt på demensutveckling, enligt en 20-årsuppföljning.

Covid-19 ökar risk för blödning och venös tromboembolism

Covid-19 ökar risken för venös tromboembolism och blödning

Covid-19 är en oberoende riskfaktor för venös tromboembolism och blödning, enligt en studie som omfattar hela svenska befolkningen. Resultaten indikerar att koagulationsrubbningar är vanliga manifesta­tioner till covid-19 och antyder vikten av vaccination mot covid-19.  (1 kommentar)

Fler fall av penil intraepitelial neoplasi de senaste tjugo åren

Fler fall av penil intraepitelial neoplasi de senaste tjugo åren

För att förebygga penil intraepitelial neoplasi, bör man uppmana till HPV-vaccination och behandla inflammatoriska hudsjukdomar samt vid kvarstående symtom på penis misstänka och utreda penil intraepitelial neoplasi.

Komplikationsrisk efter stor pankreaskirurgi kan minskas

Komplikationsrisk efter stor pankreaskirurgi kan minskas

Bland äldre läkare har stor pankreaskirurgi haft dåligt rykte på grund av komplikationer och hög mortalitet. Nu kan man visa i ett stort, landsomfattande program att komplikationsrisken visserligen fortfarande är hög, men att den når hanterbara dimensioner, skriver Åke Andrén Sandberg.

Strukturerat omhändertagande av äldre leder till bättre ADL-förmåga

Strukturerat omhändertagande av äldre ger bättre ADL-förmåga

Studien CGA-Swed utvärderade effekterna på sköra äldre personers ADL 12 månader efter strukturerat omhändertagande av äldre i samband med akut sjukhusvård. I interventionsgruppen hade 15,4 procent förbättrats i ADL efter 12 månader och i kontrollgruppen 5,2 procent.

Sjukhusskillnader i traumamortalitet relaterad till skillnad i död i hjärnskada

Skillnad i traumamortalitet mellan sjukhus beror på död i traumatisk hjärnskada

Det är oklart om skillnader i mortalitet mellan sjukhustyper och länder förklaras av skillnader i behandlingsresultat eller i patientselektion, men oavsett bör en genomlysning av hjärnskadevården ske i Sverige. 

Hjärtstopp på akutmottagningen

Hjärtstopp på akutmottagningen

Hjärtstopp som sker på akutmottagningen utgör 10–20 procent av alla hjärtstopp på sjukhus. Trots detta saknas nästan helt studier på området. Denna studie är en av de första i världen att som beskriver hjärtstopp på akutmottagningen.

Elever lär sig och rör sig med fysisk aktivitet och lektion i kombination

Elever lär och rör sig med FALK

FALK bedöms vara ett användbart och praktiskt genomförbart arbetssätt, givetvis anpassat till elevernas ålder, för att integrera fysisk aktivitet i den teoretiska undervisningen.

Nytt skörhetsindex kan underlätta riskbedömningar av äldre patienter

Nytt svenskt skörhetsindex kan underlätta riskbedömningar

Det är tänkt att användas för att identifiera patienter som skulle dra nytta av en komplett geriatrisk bedömning, för att beskriva en individs hälsotillstånd och kommunicera det till andra vårdgivare och för att beskriva hälsotrender på gruppnivå.

Slopad rutin med antibiotikaprofylax tycks inte ha påverkat endokarditrisk

Slopad profylaxrutin tycks inte ha påverkat risk för endokardit

Beslutet att inte längre rutinmässigt rekommendera antibiotikaprofylax mot endokardit inför odontologiska ingrepp tycks inte ha påverkat risken för endokardit. (2 kommentarer)

1 2 3 187