Hög rupturrisk hos obehandlade med intakta bukaortaaneurysm

Hög rupturrisk hos obehandlade med intakta bukaortaaneurysm

Rupturrisken och mortaliteten är hög bland obehandlade patienter med intakta bukaortaaneurysm, visar en svensk studie. Rupturfrekvensen indikerar att många rupturer inte kan förhindras trots strukturerade uppföljningsprogram, och detta gäller särskilt kvinnor.

Klimatförändringarna påverkar barns hälsa direkt och indirekt

Klimatförändringarna påverkar barns hälsa direkt och indirekt

Barn bär och kommer att fortsätta att bära en oacceptabel stor del av sjukdomsbördan från klimatförändringarna, visar en bredare litteraturgenomgång av klimatförändringar och barns hälsa. En viktig slutsats är sammanställningen av det som saknas inom området, till exempel välgjorda longitudinella studier.

Ny metod avslöjade fler farliga plack än kranskärlsröntgen

Ny metod hittade fler farliga plack än kranskärlsröntgen

I en artikel som nyligen publicerats i Lancet kunde forskare från Sverige och USA visa att plack som inte kan upptäckas vid en kranskärlsröntgen, men som går att upptäcka med en ny metod, kan orsaka framtida hjärtinfarkter. Den nya metoden använder infrarött ljus och ultraljud.

Komplex kirurgi kan vara enklaste lösning vid basalcellscancer

Komplex kirurgi kan vara enklaste lösning vid basalcellscancer

Att utföra Mohs kirurgi oftare vid primär basalcellscancer med hög risk i stället för att använda det som en räddningsmetod möjliggör bättre resursutnyttjande och leder till mindre lidande för patienten. Det är slutsatsen av en retrospektiv studie från Göteborg.

Centralstimulantia minskade suicidalt beteende vid bipolär sjukdom och ADHD

Centralstimulantia minskade suicidalt beteende vid bipolär sjukdom och ADHD

Suicidförsök och avsiktliga självskadehandlingar minskade efter insättning av centralstimulantia som tillägg till stämningsstabiliserande läkemedel vid bipolär sjukdom och ADHD. Det framgår i en avhandling från Umeå universitet om faktorer som påverkar läkemedelsbehandling vid bipolär sjukdom.

Demensrisk efter kranskärlskirurgi – ökad hos yngre och minskad hos äldre

Demensrisk efter kranskärlskirurgi – högre hos yngre, lägre hos äldre

Yngre patienter som genomgått koronar bypass-kirurgi hade en ökad risk över tid för att utveckla alla typer av demens, enligt en svensk studie. Hos patienter 75 år och äldre var dock risken lägre än i normalbefolkningen.

Bättre handläggning med checklista visar simulering på akuten

Checklista kan förbättra handläggning av kritiska tillstånd på akuten

En studie från fyra akutmottagningar i Skåne talar för att lokalt anpassade checklistor markant kan förbättra handläggningen av komplexa tillstånd där diagnosen är ganska klar.

Hjärtsvikt med bevarad EF inom primärvården – heterogen grupp

Hjärtsvikt med bevarad EF inom primärvården – heterogen grupp

Patienter i primärvården som har hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion (EF) utgör en heterogen grupp med många andra sjukdomar, vilket ställer höga krav på noggrann diagnostik och ett individualiserat omhändertagande. Det finns också en betydande risk för underdiagnostik, visar resultaten i en avhandling.

Fettsyror till extremt prematura kan minska risken för synskador

Fettsyror till extremt prematura kan minska risken för synskador

Behandling med arakidonsyra och dokosahexaensyra halverade incidensen av svår prematuritetsretinopati hos extremt för tidigt födda barn, visar en svensk studie.

Digital kontakt med vården alternativ för gravida med epilepsi

Internetbaserad kommunikation fungerade bra för gravida med epilepsi

Sahlgrenska universitetssjukhuset har via 1177 utvecklat ett digitalt verktyg för kvinnor med epilepsi inför och under graviditet. En uppföljande rapport visar att internetbaserad kommunikation kan vara ett bra alternativ för många, men inte alla, kvinnor med epilepsi under graviditet. (2 kommentarer)

Celiprolol hade skyddseffekt vid vaskulärt Ehlers–Danlos syndrom

Goda resultat av celiprolol vid vaskulärt Ehlers–Danlos syndrom

Nyligen rapporterades resultaten av celiprololbehandling av 40 patienter med vaskulärt Ehlers-Danlos syndrom från 10 svenska regioner mellan 2011 och 2019. Fem kärlrupturer inträffade under 106 patientår – en årlig incidens av 4,7 procent, vilket innebär att skyddseffekten motsvarade den i en tidigare studie från Frankrike och Belgien.

Påbörjad träning före operation gav ingen kortsiktig hälsoeffekt

Påbörjad träning före operation gav ingen kortsiktig hälsoeffekt

Nivån av fysisk aktivitet vid kolorektalcancerdiagnos är kopplad till återhämtning och lägre risk för komplikationer efter operation. Att använda tiden mellan diagnos och operation till träning hade dock ingen effekt på kort sikt. Det visar en ny avhandling.

Minst sju veckors väntan till kirurgi efter covid-19 minskade dödligheten

Mortalitetsrisken vid kirurgi var ökad flera veckor efter covid-19

Kirurgi bör, om möjligt, skjutas upp åtminstone till sju veckor efter diagnos av covid-19, och om patienterna fortfarande har symtom bör man överväga att vänta ännu längre. Det är slutsatserna av en internationell prospektiv kohortstudie. (2 kommentarer)

Nationell studie har kartlagt riskfaktorer för allvarlig covid-19

Stor svensk studie har kartlagt riskfaktorer för allvarlig covid-19

Högre ålder var den starkaste riskfaktorn för allvarlig covid-19, men sett till diagnoser var diabetes och Downs syndrom de starkaste. Även astma och högt blodtryck var riskfaktorer. Däremot var sambandet svagt för hjärt–kärlsjukdomar. Det visar en stor nationell studie från Umeå universitet. (3 kommentarer)

Bättre överlevnad hos kvinnor efter lungcancerkirurgi

Bättre långtidsöverlevnad hos kvinnor efter lungcancerkirurgi

En svensk registerstudie påvisade en signifikant bättre långtidsöverlevnad efter lungcancerkirurgi för kvinnor, oberoende av skillnader i prognostiska faktorer. Detaljerad information om kirurgiska faktorer kunde inte förklara skillnaden mellan könen. (2 kommentarer)

Flera faktorer predicerade hjärtstopp inom 90 dagar efter hjärtinfarkt

Flera faktorer var predicerande för hjärtstopp efter hjärtinfarkt

Fem variabler som tillägg till ejektionsfraktion predicerade hjärtstopp utanför sjukhus bättre än endast ejektionsfraktion, visar en svensk studie. Sammantaget var incidensen för hjärtstopp utanför sjukhus inom 90 dagar efter hjärtinfarkt lägre än tidigare studier visat.

Alla nya godkända läkemedel för barn marknadsförs inte

Alla nya godkända läkemedel för barn marknadsförs inte

I de fyra nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsfördes inte 21–32 procent av de nya läkemedel med pediatriska indikationer som listades i den europeiska läkemedelsmyndighetens 10-årsrapport om barnförordningens effekter. Det visar en studie från ländernas läkemedelsmyndigheter.

Intrauterin smitta och akut placentasvikt vid covid-19 hos gravid

Placentasvikt och intrauterin smitta vid covid-19 hos gravid

Bara ett fåtal fall i världen har kunnat bekräfta intrauterin transmission av sars-cov-2. En svensk fallbeskrivning visar att covid-19 i tredje trimestern, om än sällan, kan leda till både akut placentasvikt och intrauterin smitta.

F-Hb-test kan vara användbart även vid rektala blödningar

F-Hb-test kan vara användbart även vid rektal blödning

F-Hb-testets utfall för diagnos av kolorektalcancer var snarlikt för patienter med respektive utan rektal blödning i en svensk studie. Det talar för att F-Hb-test kan användas för att prioritera patienter för fortsatt utredning även vid anamnes på rektal blödning. (7 kommentarer)

Risken liten för kolorektalcancer vid negativt F-Hb och ingen anemi

Låg risk för kolorektalcancer vid negativt F-Hb och ingen anemi

Resultaten i en svensk studie talar för att F-Hb-test ordinerade i primärvården är användbara för att avgöra vilka patienter som behöver remitteras vidare för misstänkt kolorektalcancer. Om patienten har negativt F-Hb-test och inte någon anemi är risken för kolorektalcancer liten. (2 kommentarer)

1 2 3 182