Val av antiepileptika kopplades till mortalitet vid epilepsi efter stroke

Val av antiepileptika kopplat till dödlighet vid epilepsi efter stroke

Risk för död varierar med val av antiepileptisk behandling vid epilepsi efter stroke. Det visar en svensk registerbaserad observationsstudie. Resultaten stödjer aktuella expertrekommendationer att lamotrigin eller levetiracetam är lämpliga förstahandsval.

FODMAP gav endast lindriga, och gluten inga, symtom vid IBS

FODMAP gav endast lindriga, och gluten inga, symtom vid IBS

Effekten av FODMAP (fermenterbara kolhydrater) på IBS-symtom är betydligt lägre än vad som tidigare visats, enligt en svensk studie. Resultaten tyder dessutom på att gluten inte har någon effekt på IBS.

Stöd för amoxicillin under tre dagar hos barn med pneumoni

Stöd för amoxicillin under tre dagar hos barn med pneumoni

En brittisk studie ger stöd för att tre dagars behandling med hög dos amoxicillin är ett säkert alternativ hos barn med klinisk pneumoni, som söker vård på barnakut och där behandlande läkare tänkt skriva ut amoxicillin.

Långtidsöverlevnad var god efter öppen aortaklaffkirurgi

Långtidsöverlevnaden var god efter öppen aortaklaffkirurgi

Den förväntade långtidsöverlevnaden efter öppen aortaklaffkirurgi var god hos yngre, men även hos äldre patienter och hos patienter med hög kirurgisk risk, visar en svensk studie. (1 kommentar)

Screening kopplades till en lägre incidens av kolorektalcancer

Screening kopplades till lägre incidens av kolorektalcancer

Incidens och mortalitet i kolorektalcancer var lägre i länder som haft screeningprogram under längre tid, enligt en studie omfattande 21 europeiska länder. (3 kommentarer)

Kost under första året kunde kopplas till typ 1-diabetes

Kostfaktorer under första levnadsåret kopplades till risk för typ 1-diabetes

Kostfaktorer under första levnadsåret kunde kopplas till typ 1-diabetes i en svensk översikt. Artikelförfattarna konstaterar dock att kunskapsunderlaget är begränsat och att det finns ett stort behov av ytterligare forskning i form av fler studier, som kan bekräfta möjliga orsakssamband.

Temocillin gav färre resistenta bakterier och lika bra effekt

Temocillin gav färre resistenta bakterier och lika bra effekt

Temocillin har potential att vara ett bra behandlingsalternativ till cefotaxim vid febril urinvägsinfektion och kan bidra till minskad spridning av resistenta tarmbakterier på sjukhus. Det visar en svensk studie.

Näthinneblödningar hos spädbarn hade starkt samband med intrakraniell patologi

Näthinneblödningar hos spädbarn hade starkt samband med intrakraniell patologi

En svensk studie ger inte stöd åt hypotesen att vitreoretinal traktion kan orsaka näthinneblödningar, medan de indikerar att näthinneblödningar hos spädbarn är sekundära till intrakraniell patologi som kan vara såväl traumatisk som icke-traumatisk.

Nya THC-varianter introducerade som psykoaktiva droger

Nya THC-varianter introducerade som psykoaktiva droger

Vid drogtestning av urinprov hittade Karolinska universitetslaboratoriet våren 2020 en substans som var snarlik cannabinoiden delta-9-THC och som kunde identifieras som delta-8-THC. Intresset för delta-8-THC, som har svagare psykoaktiv effekt än delta-9-THC, hade också ökat vid denna tid, enligt försäljningssidor och diskussionsforum på nätet.

Ökad sjukfrånvaro vid celiaki såväl före som efter diagnos

Ökad sjukfrånvaro vid celiaki såväl före som efter diagnos

En svensk studie har med hjälp av nationella registerdata kunnat påvisa en nedsatt arbetsförmåga såväl före som efter celiakidiagnos samt att antalet dagar med sjukfrånvaro vid celiaki ligger på samma nivå som vid andra mag–tarmsjukdomar, såsom ulcerös kolit.

Tarmflorans roll vid psykiatrisk diagnos är fortfarande oklar

Tarmflorans roll vid psykiatrisk diagnos är fortfarande oklar

Butyratproducerande tarmbakterier förekom i lägre utsträckning hos personer med psykiatriska diagnoser enligt flera studier, visar en översikt. Studier med bättre kvalitet och fler deltagare behövs dock för att dra några säkra slutsatser om huruvida tarmfloran hos personer med psykiatriska diagnoser skiljer sig från den hos friska. (1 kommentar)

Serumkoncentration av flera psykiatriska läkemedel minskade efter fetmakirurgi

Serumkoncentration av flera psykiatriska läkemedel minskade efter fetmakirurgi

En svensk studie visar en avsevärd variation vad gäller psykiatriska läkemedels serumkoncentration före och efter fetmakirurgi. För de lipofila substanserna sertralin och mirtazapin syntes skillnaden i dosjusterad serumkoncentration redan efter den lågkaloridiet som föregår fetmakirurgi. (1 kommentar)

Allt svårare att hitta referentgranskare

Allt svårare hitta referentgranskare

Det har blivit svårare att hitta referentgranskare visar en studie av data för Acta Ophthalmologica 2010–2020. Antalet granskare per manuskript och tid per granskning har dock hållit sig närmast konstant. Två strategier urskiljs för att hantera ett ökande antal manuskript: dels ökad andel manuskript refuserade före granskning, dels rekrytering av fler granskare.

Nytt svenskt system för återupplivning minskade intubering hos prematura barn

Nytt svenskt system för återupplivning minskade intubering hos prematura barn

Ett nytt svenskt återupplivningssystem för nyfödda med lågt andningsmotstånd och nasala »prongs« har utvärderats i 5 länder. Resultatet visar att systemet minskade antalet intuberade extremt prematura barn jämfört med system med T-stycke.

Något gynnsammare kostvanor sågs hos män i Västerbotten

Något gynnsammare kostvanor sågs hos män i Västerbotten jämfört med grannlän

Under en 20-årsperiod kunde små skillnader i kostvanor hos män observeras mellan Västerbotten, som hade ett kardiovaskulärt preventionsprogram under perioden, och Norrbotten utan ett sådant program. Västerbottniska män minskade sitt intag av sötsaker i större utsträckning än männen i Norrbotten.

Registrerad kod för läkemedelsöversyn var inte kopplad till adekvat behandling

Registrerad kod för läkemedelsgenomgång var inte kopplad till adekvat behandling

Ersättning till vårdcentraler har bland annat baserats på andelen patienter 75 år eller äldre med registrerad åtgärdskod för genomförd läkemedelsgenomgång. I en ny studie visade det sig att färre patienter med en sådan kod registrerad i journalen, jämfört med patienter utan kod, hade adekvat läkemedelsbehandling. (1 kommentar)

Risken minskad för återfall i koloncancer

Minskad risk för återfall efter kirurgi för koloncancer

I en avhandling från Uppsala universitet undersöktes risken för återfall efter kirurgi för koloncancer samt olika faktorers förmåga att förutspå återfall.

Telefonuppföljning minskade risken för återinsjuknande i hjärt–kärlhändelser

Telefonuppföljning minskade risken för återinsjuknande i hjärt–kärlhändelser

En studie från Östersunds sjukhus visar att risken att återinsjukna i kardiovaskulära händelser kunde reduceras genom ett sjuksköterskebaserat telefonuppföljningsprogram, med fokus på riskfaktorer och strikt målvärdesstyrd läkemedelsbehandling. (3 kommentarer)

Sevofluran minskade urinproduktionen via sympatikusaktivitet

Sevoflurananestesi minskade urinproduktion via det sympatiska nervsystemet

I en svensk studie visades att anestesi med sevofluran gav upphov till vatten- och natriumretention, reninfrisättning och hos försöksdjur minskat njurblodflöde samt att den viktigaste mekanismen för detta var förhöjd sympatikusaktivitet till njuren. (3 kommentarer)

Lågt maxblodtryck vid arbetsprov kunde kopplas till en ökad risk för hjärtsjukdom

Lågt maxblodtryck vid arbetsprov var kopplat till ökad risk för hjärt–kärlsjukdom och död

Sammantaget pekar resultaten från två studier på att det är hos patienter med lågt systoliskt maxblodtryck under arbetsprov som det finns ökad risk för senare kardiovaskulär sjukdom och död. (2 kommentarer)

1 2 3 185