Extremt sen avnavling kan leda till blodförlust hos nyfött barn

Extremt sen avnavling kan leda till blodförlust hos nyfött barn

En nyfödd pojke drabbades av blodförlust, vilket troligen var en följd av att blodet transfunderats från pojken till placenta när han låg på mammans bröst.

Stafylokockarterna som orsakar protesinfektion – lika och olika

Stafylokockarterna som orsakar protesinfektion – lika och olika

Stafylokocker är den vanligaste orsaken till ledprotesinfektion, som inträffar efter någon procent av artroplastiker. En avhandling belyser likheter och skillnader mellan S aureus, S capitis och S epidermis vid ledprotesinfektion.

Larynxmask säkert komplement vid återupplivning av nyfödda med asfyxi

Larynxmask säkert komplement vid återupplivning av spädbarn

Barnmorskor kunde använda larynxmask på ett säkert sätt vid återupplivning av spädbarn med behov av ventilation. Men det ledde inte till minskad dödlighet jämfört med traditionell mask. Det visar en studie från Uganda.

Skyddande effekt av dulaglutid var inte beroende av metformin

Skyddande effekt av dulaglutid var inte beroende av metformin

En nyligen publicerad analys talar för att den hjärtskyddande effekten av dulaglutid hos patienter med typ 2-diabetes med hjärt–kärlsjukdom eller hög risk för sådan inte är beroende av samtidig metforminbehandling.

Socioekonomi var kopplad till överlevnad hos cirrospatienter

Socioekonomi var kopplad till överlevnad hos cirrospatienter

Socioekonomisk status, definierad enligt yrkesklassificering efter utbildningskrav, var starkt kopplad till överlevnad hos patienter med levercirros. Det visar en studie från Halland.

Inget stöd för nedsatt kondition senare i livet hos barn som fötts med kejsarsnitt

Födsel med kejsarsnitt tycks inte leda till nedsatt kondition senare i livet

En svensk utvärdering av 340 000 svenska män stödjer inte hypotesen att födsel med kejsarsnitt leder till nedsatt kardiorespiratorisk kondition 18 år senare i livet.

Snabb uppföljning av läkemedel med data från kvalitetsregister och sjukvårdsregister

Snabb uppföljning av läkemedelsanvändning med kvalitets- och sjukvårdsregister

Införandet av abirateron på den nya indikationen var långsam, och det fanns en stor variation mellan regioner i Sverige. Följsamheten till att enbart behandla män med högriskcancer var låg. Det visar en kombination av data från kvalitets- och nationella hälsodataregister.

Självmordsrisken hos adopterade minskar med stigande ålder

Självmordsrisken hos internationellt adopterade minskar med stigande ålder

En ny uppföljande studie bekräftar att det finns en ökad risk för självmordshandlingar hos unga internationellt adopterade. Nu visas dock att risken minskar med stigande ålder och i senare födelsekohorter. I studien framgår även att risken ökar med stigande adoptionsålder.

Pågående NOAK-användning tycks inte skydda mot svår covid-19

Användning av NOAK tycks inte påverka prognosen vid covid-19

En stor svensk observationsstudie kunde inte påvisa någon signifikant koppling mellan pågående NOAK-behandling och risk för svår covid-19.(1 kommentar)

Sjukdomsaktivitet vid reumatoid artrit kopplad till risk för tromboembolism

Hög sjukdomsaktivitet vid reumatoid artrit kopplad till ökad trombosrisk

Sjukdomsaktivitet vid reumatoid artrit mätt på olika vis är tydligt kopplad till risken att utveckla venös tromboembolism inom ett år. Det visar en svensk registerbaserad kohortstudie.

Hjärt–kärlsjuklighet påverkade samband blodtryck–mortalitet vid typ 2-diabetes

Kardiovaskulär sjukdomsbörda påverkade samband mellan blodtryck och mortalitet vid typ 2-diabetes

Kardiovaskulär sjukdomshistoria är en anamnestisk uppgift som är enkel att värdera, och som bör tas i beaktande när blodtrycksnivåer används för riskprediktion vid typ 2-diabetes.(2 kommentar)

Lägre dödlighet hos kritiskt sjuka i covid-19 med högre doser antikoagulantia

Lägre dödlighet i svår covid-19 med högre dos antikoagulantia

En observationsstudie från Södersjukhuset av kritiskt sjuka covid-19 patienter visar att högre dos trombosprofylax var associerad med lägre risk för död och tromboemboliska komplikationer utan att risken för blödning ökade.

Olika aspekter på ICD vid hypertrofisk kardiomyopati

Olika aspekter på defibrillator vid hypertrofisk kardiomyopati

En ny avhandling belyser olika aspekter av ICD-behandling hos patienter med hypertrofisk kardiomyopati: ICD-användning med tonvikt på riskvärdering, dödlighet och dödsorsaker, hur det är att leva med ICD och riskmarkörer för plötslig död.

Fyra centrala områden för förvaltning av kunskapsdatabaser

4 centrala områden för förvaltning av kunskapsdatabaser och beslutsstöd

Ett internationellt expertmöte vid Karolinska institutet betonade fyra centrala områden för utveckling och förvaltning av kunskapsdatabaser så att dessa på bästa sätt minskar gapet mellan kunskap och praxis.

Behandlingslängd, livskvalitet och kostnader vid icke-småcellig lungcancer

Behandlingslängd, livskvalitet och kostnader vid icke-småcellig lungcancer

I en analys av behandlingslängd, livskvalitet och kostnader vid EGFR-driven icke-småcellig lungcancer visas att afatinib jämfört med osimertinib i första linjen ger en längre behandlingstid till en lägre kostnad.

Ny metod för implementering av nya behandlingar vid kronisk sjukdom

Ny metod för implementering av behandling vid kronisk sjukdom

I en avhandling från Umeå universitet har en metod utvecklats för att systematiskt implementera nya behandlingar till patienter med kronisk sjukdom.(2 kommentar)

Litium skyddar mot risken att utveckla svår hyponatremi

Litium skyddar mot risk att få sjukvårdskrävande hyponatremi

Litiumbehandling verkar utgöra en skyddande faktor med avseende på risken att drabbas av slutenvårdskrävande hyponatremi. Det visar en studie av 11 213 patienter som sjukhusvårdats med huvuddiagnosen hyponatremi.

Medicinska tecken på skakvåld kan studeras utan cirkelresonemang

Medicinska fynd av skakvåld kan studeras utan cirkelresonemang

En svensk rikstäckande studie indikerar att akut hjärnhinneblödning med retinala blödningar kan orsakas av skakvåld eller måttligt intensivt trubbigt våld hos barn med preexisterande intrakraniell patologi.

Artificiell intelligens granskningshjälp vid screening av bröstcancer

Artificiell intelligens som hjälp vid screening av bröstcancer

I två svenska studier har man undersökt om artificiell intelligens skulle kunna underlätta granskningen av mammografiundersökningar. Resultaten visar bland annat att fler cancerfall upptäcktes om den förstagranskande radiologen kombinerades med det bästa AI-systemet.

Tikagrelor jämfört med klopidogrel hos äldre patienter med hjärtinfarkt

Tikagrelor eller klopidogrel hos äldre patienter med hjärtinfarkt

Äldre människor kan behöva en mer individualiserad behandling vid hjärtinfarkt då behandlingseffekten av olika läkemedel kan skilja sig. Det visar en svensk studie som nyligen publicerades i Circulation.

1 2 3 180