Stark återaktivering av virus kan vara bakgrund till ME/CFS

Stark återaktivering av virus kan vara bakgrund till ME/CFS

Patienter med ME/CFS hade antikroppssvar som var signifikant starkare, särskilt gällde detta EBV-kärnproteinet EBNA1. (1 kommentar)

Inget samband mellan antal utförda operationer och risk för urinläckage

Inget samband mellan utförda operationer och risk för läckage

Det fanns inget samband mellan antal operationer som kirurgen utförde årligen och risken för urinläckage, enligt denna studie som undersökte om samband fanns mellan operatörsvolym och urinläckage efter prostatektomi. (1 kommentar)

Uppföljningen av patienter med astma och KOL brister

Uppföljningen av patienter med astma och KOL görs inte i tid

Endast 7,0 procent av KOL-exacerbationerna följdes upp inom de rekommenderade 6 veckorna. Det är ett av fynden i två studier om uppföljning av patienter med astma och KOL.

Brytpunktssamtal sker under år, månader och dagar före döden

Brytpunktssamtal sker under år, månader och dagar före döden

Brytpunktssamtal är i praktiken inte ett samtal vid ett tillfälle, utan det är faktiskt en process som äger rum under år, månader och dagar före döden. (4 kommentarer)

Långvarig smärta underskattad riskfaktor för hjärt–kärlsjuklighet

Långvarig smärta underskattad riskfaktor för hjärt–kärlsjukdom

Långvarig smärta är en kliniskt relevant riskfaktor för hjärt–kärlsjuklighet jämförbar med den ökade risk som kopplas till diabetes, enligt en registerstudie. (1 kommentar)

Liotyronin kopplad till ökad risk för hjärtsvikt och stroke

Långtidsbehandling med liotyronin kopplad till ökad risk för stroke

En signifikant ökad risk för hjärtsvikt hos patienter med en tidigare tyreoideacancer, och en ökad risk för stroke, även utan en tidigare cancer i sköldkörteln, sågs hos patienter som tilläggsbehandlades med liotyronin vid hypotyreos i mer än 1 år, enligt en stor studie. (3 kommentarer)

Psykisk ohälsa ökade mer hos män än hos kvinnor efter hiv-diagnos

Psykisk ohälsa ökade mer hos gruppen män efter hiv-diagnos

Den psykiska ohälsan hos män ökade efter hiv-diagnosen, medan samma tydliga ökning inte sågs hos kvinnor. För både män och kvinnor ökade vårdbehovet under första året efter diagnosen.

Europeiska rekommendationer för uppföljning av barn med celiaki

Europeiska rekommendationer för uppföljning av barn-celiaki

Trots att celiaki är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn så har det först nyligen tagits fram europeiska rekommendationer för dess kliniska uppföljning. Här sammanfattas centrala delar. (1 kommentar)

Statiner och RAS-hämmare kopplade till ökad överlevnad efter klaffbyte

Statiner och RAS-hämmare kopplade till ökad överlevnad

En observationsstudie tyder på att behandling med statiner och RAS-hämmare är till fördel för patienter som genomgår öppen kirurgi på grund av aortastenos.

Upprepade allvarliga infektioner kopplade till ökad risk för neurodegenerativa sjukdomar

Upprepade svåra infektioner kopplade till en ökad risk för neurodegenerativa sjukdomar

Sambanden var främst avhängiga sjukdom som diagnostiserats före 60 års ålder, medan inget samband sågs för individer som diagnostiserats vid 60 års ålder eller senare.

Risk för infektion vid ledprotes oförändrad efter projektet Priss

Risken för ledprotesinfektion oförändrad efter nationellt projekt

Incidensen av ledprotesinfektion efter knäprotesoperation var 1,45 procent och det påverkades inte nämnvärt av projektet Priss, visar en avhandling.

Prostatacancerdöd bland äldre män ofta baserad på svag evidens

Prostatacancerdöd bland äldre män ofta baserad på svag evidens

Evidens för progress av prostatacancer saknas ofta bland gamla män och män med lågriskcancer som dog av prostatacancer enligt Dödsorsaksregistret. (3 kommentarer)

Hyperbar syrgas kan förbättra kognitiv funktion vid postcovid

Hyperbar syrgas kan förbättra kognitiv funktion vid postcovid

En randomiserad studie visar att hyperbar syrgas förbättrade kognitiv funktion och symtom vid postcovid. Kliniska resultat var associerade med förändringar synliga på MR hjärna. (1 kommentar)

»Hur mycket är vi värda?« Röster från undersköterskor på SÄBO under covid-19

»Hur mycket är vi värda?« Röster från undersköterskorna på SÄBO

Undersköterskor som arbetat på SÄBO under pandemin har farit illa och lämnats ensamma utan stöd från sjuksköterskor och ledning, visar en kvalitativ studie med fokusgruppsdiskussioner.

Invasiv IPMN tycks mindre aggressiv än konventionell pankreascancer

Invasiv IPMN tycks mindre aggressiv än konventionell pankreascancer

Invasiv intraduktal papillär mucinös neoplasi opereras i tidigare tumörstadier och förefaller även tumörbiologiskt vara mindre aggressiv än konventionellt pankreatiskt duktalt adenocarcinom, enligt en doktorsavhandling. Långtidsöverlevnaden för inv-IPMN är troligen också mer gynnsam.

Covid-19-pandemin hade stor inverkan på ST-läkarnas utbildning

Covid-19-pandemin inverkade stort på ST-läkarnas utbildning

69 procent av ST-läkare inom gynekologi och obstetrik svarade på en enkät att de var oroliga att kvaliteten på ST-utbildningen skulle påverkas negativt av pandemin. Till exempel hade 70 procent opererat mindre under pandemin än före.

Endoskopisk sleeve-gastroplastik var effektiv mot fetmarelaterad sjuklighet

Endoskopisk sleeve-gastroplastik var effektiv mot komorbiditeter

Endoskopisk sleeve-gastroplastik kan utgöra ett bra komplement till annan behandling av patienter med klass 1 och 2-fetma (BMI 30–40) särskilt om det föreligger obesitasrelaterad komorbiditet.

Samband mellan primär levercancer och socioekonomisk status i Sverige

Samband mellan levercancer och socioekonomisk status i Sverige

Män med en låg hushållsinkomst och/eller män som bor i de mest socioekonomiskt utsatta områdena har den högsta incidensen av primär levercellscancer i Sverige. (3 kommentarer)

Ny standardbehandling av akut myeloisk leukemi kan vara på väg

Ny standardbehandling av akut myeloisk leukemi kan vara på väg

HEAT-AML-studien utgör första steget mot en ny standardbehandling av akut myeloisk leukemi där tillägg av hydroxiurea förbättrar behandlingseffekten.

Screeningupptäckta patienter med kolorektalcancer levde längre

Kolorektalcancer upptäckt med screening – överlevnaden högre

Patienter med screeningupptäckt kolorektalcancer (KRC) har betydligt högre överlevnad än de med symtombaserad diagnos, konstaterar en studie av populationsbaserade, etablerade screeningprogram i nio europeiska länder. (5 kommentarer)

1 2 3 189