Isolerad läpp-, käk- och/eller gomspalt (LKG) är en av de vanligaste medfödda missbildningarna. Ungefär 100 barn föds årligen i Sverige med LKG. Trots stora insatser för att kartlägga de underliggande faktorerna är genesen till största delen okänd. LKG uppvisar, precis som andra vanliga missbildningar, sällan något tydligt nedärvningsmönster då uppkomstmekanismen är multifaktoriell. Såväl ärftlighet som miljö har identifierats som riskfaktorer.
Kartläggningen av det humana genomet har visat att det finns en stor variation i genstrukturer mellan individer. Genom att jämföra olika genvarianters nedärvning i familjer med missbildningsförekomst kan man identifiera kromosomala regioner som påverkar missbildningsrisken. Associerade missbildningar förekommer i ungefär 30 procent av fallen av LKG. Tre gener med mutationer har identifierats knutna till den gruppen (MSX1 muscle segment specific homeobox gene1, FGFR1 fibroblast growth factor receptor1, IRF6 interferon regulatory factor 6).
I sig är dessa mutationer ovanliga och beräknas svara för endast 5 procent av fallen. En av dessa gener (IRF6) ger upphov till Van der Woudes syndrom. Hos 15 procent av patienterna med mutationer i IRF6 saknas dock de karaktäristiska »groparna« i underläppen. Det har föranlett den refererade studien där man letat efter en association mellan genetiska variationer i IRF6-genen, sk polymorfier, och förekomsten av LKG. Totalt har 8003 individer från Asien, Europa och Sydamerika studerats.
En av de studerade polymorfierna, som resulterar i ett aminosyrabyte i den proteinbindande delen av IRF6 (V274I), har kunnat associeras med ökad förekomst av LKG. Trots att denna association är relativt svag har den viktiga implikationer för fortsatt forskning. Patientmaterial kan nu delas upp med avseende på 274-polymorfistatus, vilket i sin tur kan underlätta identifieringen av fler sjukdomsassocierade gener.