Demens är vanligt förekommande hos patienter med Parkinsons sjukdom (PS) med en prevalens i tvärsnittsstudier på 40 procent, sex gånger vanligare än hos befolkningen i övrigt. Utöver den dopaminerga bristen föreligger även en kolinerg brist hos patienter med parkinsonsjukdom och demens, liknande den vid alzheimerdemens. Hittills har ingen effektiv behandling funnits för dementa parkinsonpatienter, men ett fåtal små studier har gett indikationer att kolinesterashämmare (AChE), som höjer den kolinerga aktiviteten, kan ha positiva effekter i likhet med dem hos alzheimerpatienter.
Således rekryterades från 10 europeiska centrum 541 parkinsonpatienter med lindrig till moderat demens (MMT 10–24), som uppträtt >2 år efter parkinsondebuten, till en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad 24-veckorsstudie med AChE-hämmaren Exelon (rivastigmin).
Efter en klinisk upptitrering av Exelon till i genomsnitt 8,7 mg/dag (3–12 mg/dag) uppvisade Exelon-gruppen vid 24 veckor signifikant förbättring i kognition (ADAS-cog –2,1 vs +0,7; P<0,001; MMT +0,8 vs –0,2; P< 0,03). Även resultaten av fler specifika test för minne, uppmärksamhet, ADL, beteende, flytande tal och en kliniskt meningsfull totalbedömning var till Exelon-gruppens fördel och jämförbara med resultaten vid alzheimerbehandling. Vanligaste biverkningarna var illamående och yrsel men oftast övergående lindriga till måttliga. En viktig observation var att ingen generell motorikförsämring förekom jämfört med placebogruppen. Resultaten är övertygande och mycket positiva och kan få stor betydelse för framtida behandling av demensproblematiken hos parkinsonpatienterna, där vi tidigare ganska väl har kunnat behandla de motoriska problemen. Det är en av de komplikationer dessa patienter är mest oroliga för att utveckla och en vanlig orsak till sjukhusinläggning. Studieresultaten inger hopp om ökad livskvalitet inte bara för patienten utan för hela hans familj.