Vid Crohns sjukdom (CD) förefaller Th1-dominerad kronisk inflammation, medierad av TNF(alfa)-, interleukin-12 och interferon-(gamma) spela en viktig roll. Det är därför naturligt att stort intresse riktas mot möjligheterna att nedreglera proinflammatoriska cytokiner.
I en randomiserad dubbelblindstudie undersöktes effekten av humana monoklonala antikroppar mot IL-12. Studiegruppen omfattade 79 patienter med medelsvår CD och – i flertalet fall – otillräckligt svar på traditionell behandling. Patienterna fick 1 eller 3 mg anti-IL-12 per kg kroppsvikt, alternativt placebo, varje vecka under sju veckor. Behandlingen gavs subkutant.
Studien visar att 3 mg anti-IL-12 per kg gav ett signifikant bättre behandlingssvar än placebo. Denna skillnad var dock ej längre signifikant 18 veckor efter avslutad behandling. Skillnaden i remissionsfrekvens visade samma tendens men nådde inte statistisk signifikans. Det kliniska behandlingssvaret motsvarades av minskad sekretion av Th1-cytokiner från mononukleära celler i kolonslemhinnan. Konklusionen är att behandling med anti-IL-12 kan vara en framkomlig väg för att minska tarminflammationen och inducera remission hos patienter med CD. Blockad av proinflammatoriska Th1-cytokiner som IL-12 är attraktiva metoder för immunmodulering vid CD. Större studier och längre tids uppföljning behövs emellertid innan säkra slutsatser kan dras. Med tanke på sjukdomsgruppens heterogenitet och den sannolika förekomsten av olika sjukdomsfaser med varierande inflammationsreglering är det viktigt att individualisera behandlingen. Det finns också behov av kombinationsterapi med både konventionella läkemedel och olika typer av biologiska behandlingar. Tills vidare bör anti-IL-12- behandling ges endast inom ramen för fortsatta kliniska prövningar.