Postoperativ hypoxi är vanligt efter större bukoperationer. En randomiserad studie från Italien undersökte om hypoxin och dess konsekvenser kan förhindras genom övertrycksandning under de första timmarna efter operationen.
Studien avsåg att randomisera 600 patienter, men den första interimsanalysen visade en statistisk skillnad till övertrycksandningens fördel varför studien avbröts. Den primära resultatvariabeln, endotrakeal reintubation för andningssvikt inom 7 dygn, visade då att 10 patienter (10 procent) med enbart syrgas hade reintuberats mot endast 1 patient efter CPAP-behandling, P=0,005. Även sekundära resultatvariabler visade statistisk fördel för CPAP. Postoperativ pneumoni, infektion (sår) och sepsis (anastomos) förekom mer sällan bland dem med CPAP-behandling. Vårdtiden på IVA var 1 dygn kortare och sjukhusvården 2 dygn kortare. Tre patienter avled efter konventionell syrgasbehandling mot ingen efter CPAP.
Författarna konkluderade att tidig CPAP-behandling är billig och enkel för att förhindra utveckling av hypoxi med komplikationer efter elektiv bukkirurgi.

Den här studien är ytterligare en som visar hur viktigt samarbetet är mellan kirurgi och anestesi för ett gott postoperativt förlopp. Kirurgerna har i 30 år försökt minska komplikationerna med egna medel utan att lyckas särskilt väl. Framgången blir större med anestesiologens hjälp. Studien visar att komplikationerna börjar under operationsdygnet och kan förebyggas då.