»Tissue engineering« innebär att autologa (kroppsegna) celler odlas utanför kroppen för att sedan transplanteras tillbaka efter cellexpansion.
Teoretiskt har tissue engineering oändligt många användningsområden då metoden skulle kunna användas för reservdelsproduktion inom de flesta organsystem. Inom barnkirurgi, där missbildningar dominerar sjuksdomspanoramat, skulle metoden kunna vara till stor hjälp när brist på vävnad innebär problem för den kirurgiska behandlingen.

Hypospadi är en av de vanligast förekommande missbildningarna hos pojkar, med en förekomst av 1/300, och innebär att urinrörsöppningen mynnar på undersidan av peniskroppen. Vid grava fall saknas hela den penila delen av urinröret, och urinröret mynnar då i bäckenbotten (1 procent av patienterna). I avhandlingsarbetet har metoder för urotelcellsodling utvecklats, och tissue engineering har tillämpats för behandling av grav hypospadi på barn.
I ett första led har en icke-invasiv metod utvecklats för att skörda urotelceller. Urotelceller kan isoleras ur blåssköljvätska på barn och vuxna för cellodling och cellexpansion. Metoden är väl reproducerbar och kan utföras på ett vaket barn. Därefter har samodling av urotelceller, bindvävsceller och glatta muskelceller från en och samma patient bildat en tredimensionell vävnad som efterliknar urinvägarnas väggarkitektur. Vävnaden är tunn och kan därför ännu inte hanteras kirurgiskt, men resultaten talar för att mer komplexa odlade autologa transplantat kan användas i framtiden.
I en klinisk studie har sex patienter med grav hypospadi behandlats med ett transplantat bestående av kroppsegna urotelceller odlade på en kollagenplatta. Patienterna har följts postoperativt i upp till fem år. Den kliniska studien har givit goda resultat med avseende på funktion och kosmetik. Slutligen har kvalitetsanalyser i form av genetiska studier utförts på urotelceller som odlats utanför kroppen under lång tid. Studierna har ökat insikten om hur laboratoriemiljön påverkar cellerna, och vissa rutinanalyser föreslås inför transplantation till patient.

Sammantaget har studierna inneburit att metoder för urotelcellsodling och tissue engineering utvecklats för rekonstruktiva ändamål i urinvägarna. Tissue engineering är en lovande metod för framtida behandling av medfödda missbildningar med uttalad vävnadsbrist.