Traditionellt rekommenderas närvaro av tredje person vid gynekologisk undersökning av kvinnor. Syftet är att skydda kvinnor från övergrepp och läkare från orättvisa beskyllningar.
En enkätstudie har kartlagt hur Royal Colleges rekommendation om tredje persons närvaro efterlevs bland allmänläkare i Storbritannien. Enkäten, som gick ut till 1813 geografiskt spridda brittiska allmänläkare visade att 54 procent av de manliga läkarna och 2 procent av de kvinnliga rutinmässigt lät tillkalla en tredje person vid gynekologisk undersökning. Jämfört med tidigare undersökningar har andelen som gör det ökat bland manliga läkare medan andelen kvinnliga läkare fortsätter vara låg.
Författarna anser att rekommendationen om tredje persons närvaro är svår att följa och att den behöver uttryckas mer flexibelt i förhållande till bemanning och patient–läkarrelation.Det finns även behov av mer forskning om vad patienterna själva önskar.
En annan studie har visat att endast en minoritet av tillfrågade patienter önskar en tredje persons närvaro vid gynekologisk undersökning. En tredjedel av de tillfrågade hade bestämt avböjt med motiveringen att närvaro av en tredje person stör konsultationen.
En snabb rundfråga bland kolleger på min egen klinik visade att männen oftast tillkallar en tredje person medan kvinnorna nästan aldrig gör det.
»Typisk kvinnofälla och en duktig flicka gör allting själv«, kommenterade en manlig kollega. Frågan är om det är för patientens skull vi kvinnliga läkare avstår från att tillkalla tredje person eller om det är för att spara eller inte besvära?