Det finns ett allmänt intresse av hur livsstilsfaktorer kan skydda eller förorsaka cancersjukdomar, bröstcancer inte undantaget. Flera undersökningar har antytt en förebyggande effekt av grönsaks- och fruktintag vad gäller risk för bröstcancer. European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) har nu genomfört en kost- och livsstilsundersökning bland flera prospektivt följda europeiska populationer, inkluderande två svenska [1].
Frågeställningen gäller om frukt och grönsaker i kosten skulle kunna minska risken för bröstcancer. EPIC har lagt ner stor möda på att standardisera och kalibrera analysen, som omfattar drygt 3500 bröstcancerfall bland 285000 kvinnor. Undersökningen påvisade inga effekter av grönsaker eller frukt, och resultaten var likartade inom de olika populationerna. Tidigare undersökningar som tyckts visa förebyggande effekt har huvudsakligen varit av sk fall–kontrollkaraktär. Man har försökt fastställa hur kosthållet varit bland individer som just insjuknat i bröstcancer och jämfört med friska kontroller. Men denna typ av studier kan ge felaktiga resultat, bl a genom att det kan vara svårt att minnas hur kosthållet har sett ut tidigare. Svårigheten att rekapitulera kosthållet kan vara mest uttalad bland kontrollpersonerna (en grupp där det även kan finnas ett stort bortfall). De som svarar är inte säkert representativa för alla friska.
En ledare i JAMA tar upp intressanta aspekter på de studier som genomförts beträffande kost och cancer [2].
Att kosten torde ha ett relativt begränsat inflytande på bröstcancerrisken visas också av migrationsstudier, där det tar ett par generationer innan en inflyttad population antar samma frekvens av bröstcancer som den inhemska populationen, till skillnad mot förhållandet vid koloncancer.