Flera tidigare studier har visat att datortomografi av buken med kontrast – intravenöst och/eller oralt/rektalt – med relativt hög säkerhet kan fastställa diagnosen appendicit.

I en nederländsk prospektiv studie har 103 patienter över 16 år med kliniskt misstänkt appendicit genomgått DT utan kontrastförstärkning efterföljt av diagnostisk laparoskopi. Laparoskopifyndet betraktades som »golden standard«. Kirurgen var ovetande om DT-fyndet och radiologen var ovetande om operationsfyndet. Det gjordes 84 laparoskopiska appendektomier medan 3 konverterades till öppen appendektomi. PAD visade i samtliga fall appendicit. 16 friska appendices kvarlämnades.

I 4 fall fann man ingen patologi vare sig på DT eller peroperativt. I 12 fall visade DT andra diagnoser, vilka samtliga stämde med operationsfynden utom ett fall av pyelonefrit med negativ laparoskopi. DT visade i 83 fall appendicit, vilket i samtliga fall stämde med operationsfyndet. Laparoskopin visade ytterligare 4 appendiciter som missats av DT.

Således en sensitivitet på 95,4 procent och en specificitet på 100 procent.Studien visar att DT utan kontrast är en säker metod för att fastställa diagnosen appendicit och även med stor precision klarlägga annan patologi i buken. Det bör påpekas att den slutgiltiga tolkningen av DT-bilderna gjordes i efterhand av radiologexpert och att den primära bedömningen inte redovisas i studien. Fördelen med DT utan kontrast är framförallt att man slipper allergiska reaktioner men även att kostnaden blir lägre. Nackdelar kan vara att appendicitdiagnosen trots allt är svårare att ställa utan kontrast och att vissa andra tillstånd som tex mesenterialkärlsocklusion är svårare eller omöjliga att upptäcka utan kontrastförstärkning.