Läkemedelsverket varnade nyligen för att SSRI-preparat (selektiva serotoninåterupptagshämmare) kan öka självmordsrisken hos deprimerade barn.

Bakgrunden till varningen var en drastisk tolkning av några kliniska prövningar där ett ökat antal biverkningar i form av suicidtankar och suicidalt beteende rapporterats bland de barn som fått SSRI jämfört med placebogruppen.

Depression är den främsta riskfaktorn för suicid bland såväl barn som vuxna och dess behandling betydelsefull för prognosen, varför denna signal skyndsamt bör undersökas i stora naturalistiska studier. I Sverige motsvarade användningen av SSRI-medel under åren 1992-2000 1,85 miljoner personår.

I Rättsmedicinalverkets rättskemiska databas finns resultaten av toxikologisk screening av 14 857 säkra och osäkra självmord under samma tid.

Vi jämförde förekomst av olika antidepressiva preparat i den angivna populationen med förekomsten hos 26 422 kontroller (olycksfall och naturliga dödsfall). Statistiskt kontrolleras på det sättet den olikstora användningen av olika typer av antidepressiva preparat.

SSRI visade sig ha lägre risk (förekomst) än genomsnittligt för antidepressiva medel vid påvisade suicid (OR 0,83: 99 procents CI: 0,77-0,90).

Risken för tricyklika var genomsnittlig, medan mirtazapin och venlafaxin, som ofta används vid svårare depressioner, visade en överrisk (OR 1,78: 99 procents CI: 1,46-2,16).

SSRI utgjorde 85 procent av försäljningen av antidepressiva till barn under 15 år. Bland de 4 kontroller som var positiva för antidepressiva medel rörde det sig i 3 fall om SSRI. Bland suiciden fanns 7 barn som använt antidepressiva medel, men i inget fall SSRI (P=0,02). Bland 326 suicid i åldersgruppen 15-19 år var resultatet snarlikt (RR 0,14: 95 procents CI: 0,05-0,43). Denna totalundersökning angående användning av antidepressiva medel och suicid i Sverige under nio år ger inget stöd för att SSRI skulle öka suicidrisken bland vare sig barn, unga eller vuxna.

Rättelse

I tidningens innehållsförteckning föll ett ord bort i rubriken. Den riktiga rubriken är den ovanstående.