En kraftig ökning av atopiskt eksem har noterats under de senaste 20 åren. Idag förekommer atopiskt eksem hos 20–25 procent av förskolebarn i västvärlden. Studier pågår för att försöka utröna bakomliggande orsaker till denna ökning, och flera olika teorier diskuteras. I andra studier pågår försök att kartlägga bakomliggande mekanismer vid atopi och för att utveckla bättre behandling.
Det finns idag mer än 50 olika varianter av protokoll för att gradera utbredning, svårighetsgrad och subjektiv påverkan. Det mest använda protokollet är SCORAD, som bygger på en kombination av objektiv klinisk utbredning och svårighetsgrad av eksemet och patientens egen bedömning av symtom som klåda och sömnsvårigheter.
Det finns, särskilt i kliniska prövningar, behov av ett enkelt och reproducerbart protokoll, som tar hänsyn till patientens uppfattning av eksemets svårighetsgrad och som även mäter livskvalitet.
Charman och medarbetare har efter intervjuer med 35 patienter med atopiskt eksem och ett frågeformulär till ytterligare 200 patienter skapat ett skattningsintrument för patientorienterad eksemmätning. Instrumentet kallat POEM består av sju frågor. Patienten skall ange hur ofta under en vecka man haft besvär med klåda, sömnsvårigheter, vätskning, blödning, sprickbildning, fjällning och torrhet. Instrumentet har god överensstämmelse med tidigare använda frågeformulär, och förefaller inte på något sätt vara nydanande då dessa symtom sedan länge är kända och anses centrala vid atopiskt eksem.
Värdet med POEMligger mer i att mätningens tyngdpunkt avspeglar patientens egen upplevelse av sitt eksem. Instrumentet kan kombineras med mer objektiva mätsystem som till exempel SCORAD. Det viktiga är att samma mätmetoder används i olika studier så att dessa kan jämföras inbördes.