Skid- och snowboardåkning är förenat med risk för både lindriga och allvarliga skallskador. Tidigare studier har visat att användning av hjälm hos cyklister minskar risken för skallskador. När det gäller skidor och snowboard har en – relativt sett mindre – studie på barn under 13 år visat att användning av hjälm kan skydda mot skallskador. Intressant nog har det även diskuterats om hjälmanvändning kan öka risken för nackskador genom en biomekanisk påverkan på nackkotpelaren. Detta i så fall kanske framför allt hos barn.
Generellt har det dock saknats större studier som undersöker effekten av hjälm hos skid- och snowboardåkare.
Men nya rön rapporteras nu från Quebec i Kanada där man genomfört en fall–kontrollstudie som inkluderar 1082 skid- och snowboardåkare som fått huvud- och nackskador (fall) och 3295 skid- och snowboardåkare som fått andra skador (kontroller).

Användningen av hjälm visades reducera risken för skallskador med 29–56 procent. Användning av hjälm var inte korrelerad till någon signifikant ökning av nackskador (resultaten pekade på en lätt ökad risk, dock uppnåddes inte någon signifikans)
Metodologiskt är den kandensiska studien en fall–kontrollstudie som innefattar ett stort antal personer samt matchade kontroller och som använder sig av så kallad »case crossover« där fallen även är sina egna kontroller.
Metodiken och ingående dataanalys med statistiska beräkningar är i sig väl genomförda.

Resultaten belyser den viktiga poängen att användning av hjälm skyddar mot skallskador. Det finns samtidigt skäl att efterlysa mer fakta gällande eventuell ökning av nackskador hos hjälmanvändare
Sammanfattningsvis rekommenderar vi användning av hjälm i samband med skid- och snowboardåkning i syfte att minska risken för skallskador.


Användningen av hjälm har i en kandensisk studie visats reducera skallskador bland skid- och snowboardåkare. Foto:DONALD MIRALLE. GETTY IMAGES/PRESSENSBILD