Flera väl genomförda studier och metaanalyser har visat att laparoskopisk bråckoperation ger en snabbare återhämtning än öppen operation. Men detta till priset av högre kostnad och ökad risk för allvarliga komplikationer.

Men hur går det på längre sikt? I en stor engelsk studie har patienter som opererats för bråck fått fylla i en enkät över smärta och känselbortfall 2-5 år postoperativt. Enkäten gick ut till både patienter som genomgått främre nätplastik och sådana som genomgått laparoskopisk, extraperitoneal bråckoperation. Av totalt 928 tillfrågade patienter svarade 81 procent. Beträffande svår och medelsvår smärta fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan grupperna. Något flera patienter hade lindrig eller mycket lindrig smärta i ljumsken efter öppen nätoperation. Endast vid en tidpunkt (3 år) förelåg en statistiskt säkerställd skillnad i ljumsksmärta mellan patienter i de två grupperna. Ingen skillnad i skrotal smärta mellan grupperna kunde noteras. Fler patienter i den grupp som genomgått öppen operation upplevde känsel-bortfall i ljumsken, men även här var skillnaden begränsad till lindrigare former av påverkan (lätt eller moderat). Ingen skillnad i känselbortfall på låret kunde noteras. Av samtliga patienter som besvarade enkäterna kunde 91 procent rekommendera den operation de genomgått till någon annan.

Studien tar upp en viktig aspekt – smärta efter bråckoperation. Den observerade skillnaden i långtidspåverkan efter öppen och laparoskopisk bråckoperation är liten och kan inte ligga till grund för val av operationsmetod. Varje enhet bör dock sträva efter kunskap om hur många patienter som fått uttalad smärta efter klinikens val av bråckoperation – och erbjuda hjälp åt dessa patienter.