Ärftliga former av Parkinsons sjukdom har tidigare identifierats, bl a med förekomst av sjukdomsframkallande mutationer i generna Parkin , PINK1 och DJ-1. Vissa familjer med autosomalt dominant ärftlig parkinson av typen PARK 8 har även uppvisat mutation i LRRK2 – den gen, som kodar för proteinet dardarin. I en studie, publicerad i Lancet har man försökt utröna huruvida denna mutation kan föreligga mer generellt hos patienter med familjär Parkinsons sjudom.
Studien baseras på en undersökning av 358 familjer med åtminstone ett par levande syskon med parkinson. I studien inkluderas inkluderas totalt 767 patienter med en medelålder på 70,5 år (+-9,85 år) och med en debutålder av Parkinsons sjukdom på 60,6 år (+-13,12 år). En kontrollgrupp om 965 friska personer genomtestades också.
Studien fokuserades på förekomst av Gly2019Ser-mutation i LRRK2-genen.
5 procent (35) av de undersökta patienterna med familjär parkinson var antingen heterozygota (34) eller homozygota (1) för mutationen.
Ingen av kontrollerna hade ärvt motsvarande genmutation.
En slutsats är att solitär LRRK2- mutation kan vara bidragande orsak till familjär Parkinsons sjukdom hos fem procent av fallen.
Patienter med den aktuella mutationen uppvisade typisk, idiopatisk Parkinson- fenotyp utan några kliniska skillnader jämfört med sporadiskt uppträdande, icke-ärftlig parkinson.
Patienterna med genmutation tenderade dock att uppvisa mindre svåra symtom trots längre sjukdomsduration vid bedömningstillfället. Detta tolkas som att mutationen är associerad med en uppbromsning av sjukdomens progression.
Konklusionen är att man bör inkludera screening av Gly2019Ser-mutation av LRRK2-genen vid gentest för Parkinsons sjukdom. Detta är den hittills kända mest frekventa genmutationen vid parkinson. Då sjukdomen debuterar relativt sent i livet kan detta faktum i sig ibland maskera tillståndets familjära natur.
Det innebär att genmutationen sannolikt kan identifieras även hos patienter som från början antas vara drabbade av en sporadiskt uppträdande parkinson. Fortsatt forskning får utvisa om denna mutation kan bli den viktigaste orsaken till ökad känslighet och sårbarhet för Parkinsons sjukdom.Parkinsons sjukdom. Datagrafisk avbildning av människohjärna med fokus på de områden (gult) i basala ganglierna som berörs vid parkinson.