I en nyligen publicerad stor dansk registerstudie har man jämfört neurologiska sequelae hos barn födda efter assisterad befruktning med barn födda efter spontan konception [1]. Studien omfattar 5130 barn födda i enkelbörd, 3393 tvillingar födda efter in vitro-fertilisering (IVF) och – i en kontrollgrupp – 10239 tvillingar födda efter spontan konception.
Studien visar att tvillingar födda efter IVF löper väsentligen samma risk att utveckla neurologiska sequelae som barn födda i enkelbörd efter IVF och »spontana tvillingar«. Räknat per 1000 barn fann forskarna en prevalens av neurologiska sequelae om 8,8 bland IVF-tvillingar), 8,2 vid IVF enkelbörd) och 9,6 bland »spontana tvillingar«. Oddskvot (OR) för cerebral pares (CP) var 0,8 (95 procents CI 0,4–1,6) bland IVF-tvillingar jämförda med kontrollgruppen. För IVF-tvillingar jämförda med IVF enkelbörd noterades OR 1,3 (95 procents CI 0,6–2,9).
Resultaten skiljer sig från en tidigare svensk registerstudie [2] där man generellt fann en något högre frekvens neurologiska sequelae och en högre risk för IVF-barn än hos barn födda efter spontan konception.
Den ökade risken för neurologiska sequelae hos IVF-barn, bl a för CP, noterades då framförallt för barn födda i flerbörd.
Angivna skillnader kan bero på att studierna omfattar olika tidsperioder och på olikheter angående hur data har samlats in. Även åldern på barnen skilde sig något åt i de bägge studierna.
Det bör noteras att den danska studien inte inkluderar någon kontrollgrupp med enkelbörd efter spontan konception. Trots goda resultat från den danska studien är slutsatsen i andra publicerade studier att minskad flerbörd efter IVF minskar riskerna för barnen.