Den ökade förekomsten av övervikt och fetma är ett globalt hälsoproblem. Fysisk aktivitet är en nyckelkomponent i viktkontroll och i förlängningen kopplad till stora hälsovinster. Fysisk träning är avgjort viktig redan tidigt i åren, för att främja barns och ungdomars hälsa och för att förebygga övervikt.
Men hur pass mycket rör egentligen barn och ungdomar på sig? Frågan har granskats i ett avhandlingsarbete som inkluderat mätning av fysisk aktivitetsnivå bland barn och ungdomar räknat i dagligt antal steg. Utfallet har jämförts med kroppskonstitution och personlig upplevelse av fysisk självkänsla. Studien inkluderar en matchning av fysisk aktivitetsnivå och BMI hos barn i tre länder. Ett annat syfte var att utvärdera möjliga prediktorer för en hälsosam livsstil och hög fysisk självkänsla – mätt i en treårsuppföljning. Hösten 2000 mättes med hjälp av stegräknare (Yamax SW-200) fysisk aktivitetsnivå och BMI hos 892 skolbarn i åldern 7–14 år i sydöstra Sverige. Hos 501 barn bedömdes även upplevd fysisk självkänsla (CY-PSPP). Med samma metod insamlades data från 711 barn i USA och från 593 barn i Australien. Hösten 2003 mättes på ett motsvarande sätt fysisk aktivitetsnivå hos totalt 375 svenska ungdomar i åldern 15–18 år. Av dessa hade 93 testats redan år 2000 (uppföljningsgrupp).
Resultaten visar på en stark nedgång i fysisk aktivitetsnivå hos pojkar i början av tonåren. Hos 6–12 åringar kan man räkna med att minst 12 000 steg per dag för flickor och 15 000 steg per dag för pojkar optimerar chansen att bibehålla normalvikt. I uppföljningsgruppen noterades efter tre år att den starkaste prediktorn för hög fysisk aktivitet och normalvikt var (hos flickor) ökad fysisk självkänsla och (hos pojkar) sänkning av BMI-nivån.
Baserat på rekommendationer om antal steg per dag kan lättförståeliga råd ges till yrkesverksamma inom skolhälsovård, barnöverviktsenheter, lärare, föräldrar, barn och ungdomar. Därmed främjas stödjande åtgärder för att påverka mot hälsosamma vanor.