Gastrointestinala komplikationer efter hjärtkirurgi är ofta svåra att diagnostisera och är även associerade med hög morbiditet och mortalitet.
En studie har genomförts i syfte att identifiera riskfaktorer för denna typ av komplikation och för att analysera förekomsten bland hjärtopererade patienter.
Prospektiva data samlades in från 6119 patienter som genomgått hjärtoperation under perioden 1996–2001. De gastrointestinala komplikationerna subklassificerades retrospektivt, varvid 50 större komplikationer identifierades hos 47 patienter (incidens 0,8 procent).
Mortaliteten upp till 30 dagar efter operation var, i den analyserade gruppen 28 procent (13 patienter). Vanligast förekommande komplikationen var övre gastrointestinal blödning (16 patienter). Tarmischemi var den komplikation som var behäftad med högst dödlighet (8/10). Uppföljande bukkirurgisk operation utfördes i 12 fall (26 procent). Genom multivariatanalys identifierades nio parametrar som visade sig vara prediktorer för gastrointestinal komplikation:
Ålder >80 år, aktiv rökning, behov av preoperativt inotropt stöd, hjärtsvikt NYHA-klass III–IV, hjärt–lungmaskin >150 minuter, postoperativt förmaksflimmer, postoperativ hjärtsvikt, reoperation på grund av djup mediastinal blödning och postoperativa perifera kärlkomplikationer. Trots samband med hög dödlighet utgjorde inte gastrointestinala komplikationer någon oberoende prediktiv faktor för 30-dagars mortalitet.
De identifierade riskfaktorerna för utveckling av större gastrointestinal komplikation efter hjärtkirurgi kan användas som ett stöd vid bedömning av denna ofta svårt sjuka och svårbedömda patientgrupp – värda att beakta av såväl behandlande anestesiolog, toraxkirurg på intensivvårdsavdelningen och av kirurg som konsulteras vid misstänkt gastrointestinal komplikation. Tidig och korrekt diagnos och rätt insatta åtgärder – inte minst vid tarmischemi – är avgörande för utgången.