Hypertonipatienter har trots farmakologisk behandling en högre morbiditet och mortalitet än normotensiva individer. Det är mycket vanligt att hypertoni är kombinerad också med andra riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom. Även typ 2- diabetes är vanligt förekommande hos hypertonipatienter.
Vid vårdcentralen i Skara har en särskild diabetesmottagning funnits sedan 1975 och en hypertonimottagning sedan 1977. I slutet av 1980-talet slogs de båda mottagningarna ihop till en kombinerad diabetes- och hypertonimottagning. Mottagningen bemannas av sjuksköterskor med specialutbildning i båda sjukdomarna. Eftersom det inte finns något sjukhus i Skara innebär ordningen att majoriteten av alla hypertoni- och diabetespatienter i kommunen är kända på mottagningen. Åren 1992–1993 inkluderades alla diabetes- och hypertonipatienter som genomgick årskontroll vid den kombinerade mottagningen i en uppföljande studie.
Tidigare undersökning av denna population har visat att patienter med både hypertoni och typ 2–diabetes har en uttalad anhopning av riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom och att deras blodtryck dessutom var sämre kontrollerat.
En uppföljande mortalitetsanalys har gjorts av 894 patienter som – via Socialstyrelsens dödsorsaksregister – följts till och med december 1999.

Det viktigaste resultatet är att en kombination av hypertoni och typ 2-diabetes innebär en klart ökad mortalitetsrisk.
Studien påvisar även en ökad dödlighet hos manliga hypertonipatienter utan känd diabetes. Däremot påvisades ingen signifikant skillnad i dödlighet mellan män och kvinnor med kombinerad hypertoni och diabetes.
Studien bekräftar resultat som påvisats i kliniska prövningar. Skarastudien är viktig på grund av sin förankring i en svensk primärvårdspopulation.
Författarna betonar vikten av att vara observant på störd glukosmetabolism hos hypertoniker och på den ökade mortalitetsrisk som finns hos kvinnor med hypertoni och diabetes.