Hälsosituationen för många ursprungsbefolkningar runt om i världen har påverkats negativt av mötet med den västerländska kulturen.
Livsstilsrelaterade sjukdomar som cancer, diabetes, stroke, övervikt och högt blodtryck har på många håll ökat dramatiskt. Även den mentala hälsan och självmordsfrekvensen har påverkats negativt av denna process.
De svenska samernas hälsa verkar dock inte ha drabbats negativt på motsvarande sätt. I alla fall inte att döma av hälsoläget de senaste 40 åren.
Jämförande studier av dödsorsaker, incidens av cancer och hjärt- och kärlsjukdomar i Sverige mellan 1961 och 2002 visar på små skillnader i sjukdomsförekomst och livslängd mellan samer och icke-samer.
Samernas långtgående integration och assimilation med det övriga svenska samhället antas vara förklaringen.
Det handlar också om en process som – till skillnad från många andra ursprungsbefolkningar – pågått under mycket lång tid.
Vissa skillnader kan ändå observeras. Exempelvis märks en lägre risk bland renskötande samer att drabbas av cancer och en markant högre risk bland renskötande män att drabbas av dödsolyckor. Faktum är att renskötare hör till ett av de mest olycksdrabbade yrkena i landet.
I en inbördes jämförelse med andra samiska grupper verkar den relativa risken för hjärt–kärlsjukdomar vara lägre hos renskötande män.
Den svenska samepolitiken innebär att renskötande samer särbehandlats, vilket har givit dem en möjlighet att utöva en traditionell livsstil – med renskötsel, jakt och fiske – vilket kan ha bidragit positivt till deras hälsosituation.
Särbehandlingen kan dock samtidigt ha haft negativa hälsoeffekter på övriga samer – de som inte givits tillträde till viktiga delar av den samiska livsstilen och identitet.