McKay och medarbetare erbjöd 359 patienter med alkohol- eller kokainberoende uppföljning under tolv veckor efter en fyra veckors intensiv behandling i öppen vård (tio timmar/vecka). Patienterna fördelades slumpvis till antingen telefonbaserad uppföljning (TEL), som dessutom inkluderade gruppmöten en gång per vecka under de första fyra veckorna, eller återfallsprevention (RP) med två besök per vecka eller sedvanlig rådgivning (STND) med två besök per vecka.
Patienterna följdes upp var tredje månad under det första året och var sjätte månad under det andra året. 86 procent av patienterna undersöktes efter 24 månader. Resultaten visade ungefär likartat förlopp i de tre grupperna med en antydan till bättre förlopp i den telefonbaserade uppföljningsgruppen. Antalet helnyktra patienter var signifikant högre i TEL-gruppen än i STND-gruppen, och gamma-GT-värdena var lägre i TEL-gruppen än i RP-gruppen. Missbrukets svårighetsgrad påverkade förloppet på så sätt att de med tungt missbruk (vanligtvis i kombination med både alkohol och kokain) svarade bättre på STND än på TEL (20 procent av hela gruppen), medan de med lättare missbruk (80 procent) svarade bättre på TEL än på STND. Totalt gavs TEL-behandling i genomsnitt under 428 minuter, RP under 861 minuter och STND under 845 minuter.
Studien är mycket väl genomförd med ett stort antal patienter, manualbaserade interventioner och upprepade uppföljningar under lång tid med hög uppföljningsfrekvens. Att telefonbaserad uppföljning för de flesta patienter är väl så effektiv som sedvanliga metoder har direkta implikationer för en effektiv eftervård också i Sverige.