En stor del av den svenska arbetskraften är förtidspensionerad på grund av sjukdom. Hur de 540000 förtidspensionärerna mår är föga känt.
215 män i åldern 30–54 år som förtidspensionerades under 1981 respektive 1986 och en kontrollgrupp icke-pensionärer omfattande 620 män i motsvarande ålder, alla från Eskilstuna, enkätundersöktes 1989. 152 förtidspensionärer (70,7 procent) och 456 (73,5 procenter) referenter svarade.
Pensionsdata från Riksförsäkringsverket, sjukvårdskonsumtion samt skattad kontakt med sluten och öppen sjukvård under det senaste året studerades. Slutenvårdsdata inhämtades från nationella sjukvårdsregistret för åren 1976– 1998.
Förtidspensionärerna var något äldre än kontrollgruppen. Det var vanligare att förtidspensionärerna var ensamboende och lågutbildade. De vanligaste pensioneringsorsakerna var rörelseorganens sjukdomar (44,7 procent), psykiska sjukdomar (18,6 procent) och cirkulationsorganens sjukdomar (9,3 procent).
Förtidspensionärerna sökte sjukvård betydligt oftare än referensgruppen: oddskvot och 95 procents konfidensintervall för besök hos primärvårdsläkare 7,2 (4,1–13,0), för öppenvårdsbesök på sjukhus 24,0 (15,2– 38,1), för besök hos privatläkare 3,6 (2,0–6,5) och för sjukvårdskontakt över huvud taget under de senaste tolv månaderna 8,2 (4,2–16,2).
Förtidspensionärerna utnyttjade slutenvården dubbelt så ofta som referensgruppen, relativ risk 2,27 och 95 procents konfidensintervall 1,87–2,75.
Alla vårddiagnoser visade på signifikant högre vårdutnyttjande undantaget urin- och könsorganens sjukdomar samt observationsdiagnoser.
Sjukvårdskonsumtionen sjönk över tid för förtidspensionärerna men var vid uppföljningstidens slut fortfarande 2,3 gånger högre än referensgruppens.
Förtidspensionering är inte kurativ. Förtidspensionärernas konsumtion av sjukvård fortsätter att vara hög, även efter pensionering, den är ospecifik och är inte relaterad till underliggande diagnos för förtidspension.

Är förtidspensionärer generellt sjukligare än vad som framkommer av pensionsdiagnoserna eller blir de sjukare av sjukskrivning och förtidspensionering? Mer forskning om medicinska konsekvenser av förtidspensionering behövs.