Kolhydratrik dryck som ges preoperativt bryter katabolismen inför operationsstart och minskar den postoperativa insulinresistensen. Kolhydratbehandling har också visats kunna minska obehag som törst, hunger och oro under väntetiden före elektiv gastrointestinal kirurgi.
Under de första 12 postoperativa timmarna sågs ingen signifikant skillnad i PONV-incidens. Under 12–24 timmar postoperativt var emellertid incidensen av PONV signifikant högre i fastegruppen än i kolhydratgruppen (P=0,039). I faste- och placebogrupperna var VAS för illamående signifikant högre vid 24 timmar postoperativt än vid preoperativ kontroll (P=0,018 respektive P0,001), vilket inte var fallet i kolhydratgruppen. Några skillnader i VAS mellan grupperna vad gäller smärta eller illamående sågs inte. Användningen av anestesimedel, opioider, antiemetika och intravenösa infusionsvätskor var lika.
Resultaten antyder att metabolismens inställning vid operationsstart kan påverka uppkomsten av sen PONV efter laparoskopisk gallvägsoperation. Kolhydratrik dryck kan därför ha en plats i en multimodal behandlingsmodell för PONV. Mekanismerna bakom effekten behöver emellertid undersökas vidare, och resultaten behöver verifieras i en större studie.