Magnesiumsulfat är ett nygammalt läkemedel vid behandling av akut astma. Det anses ha effekt vid akut astma genom bronkdilatation, då magnesium hämmar bronkmuskelcellernas kalciumupptag. Hämmad degranulering av mastceller och minskad frisättning av acetylkolin från nervterminaler är andra föreslagna verkningsmekanismer. Den första studie som påvisade positiv effekt vid akut astma kom 1987. Fler studier har följt, men resultaten har inte varit entydiga. I den aktuella studien studeras effekten av intravenöst magnesiumsulfat till barn med akut astma genom en metaanalys av randomiserade, placebokontrollerade studier. Analysen innefattade fem studier på barn med akut, medelsvår till svår astmaattack. Magnesiumsulfat gavs till dem som inte svarat på gängse behandling med betaagonist och kortikosteroid.
Resultaten visade att magnesiumsulfat signifikant minskade risken för sjukhusinläggning samt att lungfunktion och »symptom score« förbättrades jämfört med placebo. Författarna konkluderar att behandlingen är både effektiv och säker men att ytterligare studier behövs för att värdera effekten i olika åldrar, vid olika svårighetsgrad av astma samt för att avgöra optimal dos. Magnesiumsulfat används inte rutinmässigt vid astmabehandling i Sverige trots att det rekommenderas i flera pediatriska handböcker. En anledning kan vara att tidigare studier visat motstridiga resultat. Den aktuella studien är därför viktig i det att den visar att magnesiumsulfat har effekt vid akut astma. Den lyfter också fram behandlingen i ljuset. Men vi behöver, som författarna anger, veta mer om preparatet och hur det bäst skall användas.