Epidemiologiska studier har påvisat ett samband mellan kosmetisk bröstförstoring och suicid. Tidigare studier har även visat att kvinnor som genomgått en sådan operation på flera sätt skiljer sig från andra kvinnor. Däremot har stöd för en underliggande psykopatologi före bröstförstoringen saknats.
I denna registerstudie från Danmark av kvinnor som genomgick kosmetisk bröstoperation 1973–1995 inhämtades uppgifter om vistelse på psykiatriskt sjukhus före operationen samt uppgifter om den totala dödligheten och dödsorsaken under tiden från operationsdagen till och med 1999. Totalt inkluderades 2761 kvinnor som fick bröstimplantat, 7071 kvinnor som genomgick bröstreduktion samt 1736 kvinnor (kontroller) med annan kosmetisk operation.
Att suicid är vanligare bland kvinnor med kosmetisk bröstförstoring bekräftades. Jämfört med danska kvinnor i övrigt var suicid tre gånger vanligare hos kvinnor med bröstimplantat, men även den totala mortaliteten var förhöjd. Bland kvinnor med bröstreduktion var den totala dödligheten däremot lägre, men suicid var ändå något vanligare än hos övriga danska kvinnor. Ingen skillnad förelåg för kvinnor med annan kosmetisk operation. Evidens fanns för en högre prevalens av vård på psykiatriskt sjukhus före operationen bland kvinnor med bröstimplantat än i de övriga två grupperna. Författarna påpekar att uppgifter saknas om annan psykisk sjuklighet, livsstilsfaktorer eller livsvillkor som också kan öka suicidrisken.

Ett perspektiv som helt saknas i artikeln är betydelsen av synen på kvinnors kroppar inom medicinen såväl som i samhället. Hur ser normen för ett normalt (idealt) bröst ut? Vad hoppas kvinnor uppnå genom operationen? Vilken betydelse har detta för suicidbenägenheten? Ytterligare studier behövs, vilket även författarna understryker.Bröstimplantat.