Den förväntade livslängden för en västerländsk kvinna efter menopaus är omkring 30 år. Flera tidigare studier har visat att hormoner som östrogen och gulkroppshormon har effekt på livskvaliteten efter övergångsåldern. Androgener verkar på en mängd olika organ och vävnader i kroppen, men alltför lite är känt om deras betydelse hos kvinnor.
När båda äggstockarna opereras bort minskar testosteron i serum med hälften. Det kan påverka sexuell funktion och psykologiskt välbefinnande. Ett flertal studier har också visat positiva effekter av testosteronbehandling på psykosexuell funktion och på fysiskt och psykologiskt välbefinnande hos kvinnor. Androgener kan även ha positiva metabola effekter på ben- och kroppssammansättning.
Målsättningen med studierna i avhandlingen var att undersöka sambandet mellan androgener och sexuell funktion och att studera effekter på sexualitet, välbefinnande, lipider, ben- och kroppssammansättning av ett oralt androgen, testosteronundekanoat (TU), som tillägg till östrogenbehandling hos kvinnor som opererat bort sina äggstockar.
Sexuell funktion skattad av kvinnorna själva med McCoy Female Sexuality Questionnaire visade positiva samband mellan endogena androgener och lust, upphetsning och tillfredsställelse av sexuell aktivitet. TU 40 mg gav serumnivåer av testosteron på 3,2 nmol/l. I en prospektiv behandlingsstudie med 50 kvinnor som fått livmoder och äggstockar bortopererade jämfördes sex månaders behandling med antingen testosteron– östrogen eller enbart östrogen.
Tillägg av testosteron till östrogen förbättrade signifikant svaren på 10 av 14 frågor i McCoys frågeformulär och visade bättre effekt på kvinnors intresse för och glädje av sex, liksom deras tillfredsställelse med omfattningen av sexuell aktivitet än vad enbart östrogenbehandling gjorde. Det frågeformulär som skattade psykologiskt välbefinnande, Psychological General Well-Being (PGWB), visade lika stora förbättringar med båda behandlingsregimerna.
Serummarkörerna »procollagen type 1 carboxy propeptide« och IGF-I antydde att kombinerat testosteron–östrogen hade positiv effekt på ben, men vi kunde inte påvisa någon skillnad i bendensitet efter sex månader mätt med DEXA.
Däremot ökade muskelmassan signifikant efter sex månaders testosterontillägg, men vi såg ingen ändring av BMI eller fettdistribution. HDL-kolesterol minskade med 13 procent. Lindrig, ökad behåring och/eller akne förekom hos åtta kvinnor under behandling med testosteron–östrogen.
Avhandlingen visar att androgener har betydelse för kvinnans sexuella funktion. Tillägg av testosteron till östrogenbehandling hos kvinnor som fått sina äggstockar bortopererade förbättrade den psykosexuella funktionen. Även positiva effekter på ben- och kroppssammansättning kan vara betydelsefulla. TU är ett oralt alternativ för testosteronbehandling till kvinnor. Regelbunden övervakning under behandlingen rekommenderas på grund av stora individuella variationer i absorption och erhållna serumnivåer.
En definition av androgenbrist hos kvinnor bygger på symtom och fritt testosteron. Androgenbrist kan vara orsakad av dysfunktion i hypofysen, äggstockarna eller binjurebarken. Det finns idag inga registrerade testosteronpreparat för behandling av androgenbrist hos kvinnor. Multicenterstudier med testosteronplåster pågår med inriktning på att finna fysiologiska doser och indikationer för behandling av kvinnor.