Flera olika metoder har använts för att uppnå god och bestående viktnedgång hos personer med svår övervikt. Tyvärr har endast ett fåtal randomiserade studier jämfört olika tekniker, vilket gör att vi har begränsad kunskap om hur effektiva och säkra operationsteknikerna är.
I en randomiserad klinisk studie gjorde vi en jämförelse mellan gastrisk bypass (magsäcken kopplas förbi genom att tunntarmen dras upp) och sk vertikal bandad gastroplastik (VBG; en ficka konstrueras och utloppet från denna förstärks med ett band). Alla operationer utfördes med laparoskopisk teknik. Antalet evaluerbara patienter var 37 med gastrisk bypass och 46 med VBG. Inga operationer behövde konverteras till öppen kirurgi. I gruppen som opererades med laparoskopisk gastrisk bypass var antalet postoperativa komplikationer något högre. Medianvårdtiden var tre dagar i båda grupperna, och båda återhämtade sig lika snabbt till full mobilisering.
Beträffande viktutvecklingen var laparoskopisk gastrisk bypass överlägsen. BMI sjönk från preoperativt medel på ca 42 kg/m2 till ca 28 kg/m2 två år efter operationen. Åtta patienter (17 procent) som opererats med VBG behövde omopereras till gastrisk bypass inom en tvåårsperiod, oftast beroende på kräkningar.
Vi bedömer att laparoskopisk gastrisk bypass och laparoskopisk VBG kan utföras med jämförbar operativ säkerhet och snabb återhämtning, varför detta inte bör avgöra valet av operationsmetod. I stället bör det klart överlägsna utfallet beträffande viktnedgång och frånvaro av sena omoperationer efter laparoskopisk gastrisk bypass vara avgörande.