Det har under många år funnits ett ökande intresse av att visualisera kranskärlen med icke-invasiv diagnostik, framför allt beroende på att konventionell koronarangiografi är förenad med en potentiell komplikationsrisk och ett visst obehag för patienten. Den alltmer förbättrade tekniken och den allmänna tillgången till datortomografer har också bidragit. I JAMA redovisas en prospektiv singelcenterstudie på 103 konsekutiva patienter med måttlig till hög risk för kranskärlssjukdom som genomgått både multisnitt-DT (MSDT, multislice-CT, MSCT) och konventionell koronarangiografi.
Samtliga patienter var elektiva med stabil angina och i sinusrytm. 1384 segment med en diameter på över 1,5 mm identifierades med koronarangiografi, av vilka 88 (6,4 procent) betraktades som icke-bedömbara på grund av dålig bildkvalitet med MSDT. Sensitivitet och specificitet var 95 respektive 98 procent och positivt och negativt prediktivt värde 87 respektive 99 procent. Man gjorde också en patientbaserad analys, och slutsatsen var att om MSDT hade använts som initialt diagnostiskt test skulle mer än 40 procent av patienterna sluppit gå vidare med konventionell angiografi och två patienter med signifikant kranskärlssjukdom hade blivit underdiagnostiserade. Man konkluderar att MSDT med hög säkerhet kan detektera kranskärlssjukdom och att tekniken har potential att komplettera konventionell koronarangiografi i den dagliga rutinsjukvården.
Studien är väldesignad och invändningsfri ur teknisk synvinkel och konfirmerar tidigare resultat från liknande studier. Man måste dock komma ihåg att i dagsläget finns ett flertal nackdelar med MSDT. Det krävs erfarenhet av koronarangiografi för att rätt kunna bedöma och identifiera de olika kärlsegmenten. I kraftigt förkalkade lesioner övervärderas ofta stenosgraden, och patienter med hög hjärtfrekvens, som inte kan regleras med betablockad, och patienter med arytmier lämpar sig inte för denna teknik. Förekomst av fetma försämrar bildkvaliteten och restenos i stent är svårbedömd.
Vidare är upplösningen inte tillräcklig för att bedöma den perifera kärlbädden, vilket är en absolut nödvändighet inför bypass-kirurgi. Huruvida terapival efter MSDT skiljer sig från beslut efter konventionell koronarangiografi är inte studerat. Den tekniska utvecklingen är dock så snabb att vi i en nära framtid sannolikt kommer att inkludera MSDT i den diagnostiska arsenalen.Konventionell koronarangiografi innebär visst obehag för patienten och potentiella risker. Därför ökar intresset för icke-invasiv diagnostik, som datortomografi.