I och med att den nyligen avslutade studien SPCG-4 (Scandinavian Prostate Cancer Group) kunde visa på en betydande överlevnadsvinst med radikal prostatektomi jämfört med konservativ behandling har synen på behandling av prostatacancer förändrats världen över.
Radikal kirurgi har nu alltmer kommit att bli förstahandsvalet för män med lokaliserad prostatacancer. Ett problem är dock den preoperativa utredningen. Hittills har det varit allmänt vedertaget att män med lokalt avancerade tumörer, dvs tumörväxt utanför prostatakapseln, alltför ofta får recidiv för att någon överlevnadsvinst med kurativt syftande kirurgi ska kunna uppnås. Trots noggrann utredning före operation är det ändå en stor andel av de opererade som visar sig ha lokalt avancerade tumörer vid efterföljande patologisk undersökning.
För att hitta ett sätt att förbättra överlevnaden hos dessa män har en multicenterstudie genomförts i regi av EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer). Studien omfattade 1005 män som genomgått radikal prostatektomi där efterföljande histopatologisk undersökning inte säkert kunnat garantera radikalitet. Efter operationen randomiserades männen till postoperativ strålbehandling eller exspektans. Fem år efter det att inklusionen avslutats har man nu kunnat visa på en ordentlig minskning av risken för recidiv efter strålning. I den bestrålade gruppen hade 52,6 procent stigande PSA, jämfört med 74,0 procent för de icke-bestrålade. Visserligen sågs bieffekter av strålbehandlingen hos en ganska stor andel av männen, men endast 2,6 procent av de bestrålade männen hade svåra biverkningar.
Det har ännu inte gått tillräcklig tid för att studien ska kunna visa på någon överlevnadsvinst, men de preliminära resultaten ger redan starka argument för postoperativ strålbehandling av män med lokalt avancerad prostatacancer.Radikal prostatektomi har alltmer blivit första behandlingsval vid lokaliserad prostatacancer.