Vävnadsodling, tissue engineering (TE), är en ung men snabbt växande forskningsgren som syftar till att bibehålla, återställa eller förbättra vävnaders och organs funktioner. Vanligtvis betyder TE att man kombinerar autologa celler som odlats utanför kroppen med någon form av tredimensionell matrix eller mall och transplanterar denna cell–matrixenhet tillbaka till patienten.
I teorin har TE många kliniska applikationsmöjligheter, tex produktion av reservdelsvävnader/-organ för de flesta organsystem. Regeneration av mjukvävnad via TE skulle kunna vara till stor hjälp inom rekonstruktiv plastikkirurgi, och redan idag används tex odlad hud i den kliniska vardagen.
Avhandlingen baseras på sex delarbeten där syftet har varit att utveckla laborativa metoder och tekniker samt utvärdera olika matrix för TE av human mjukdelsvävnad (bröstkörtel, fettvävnad, hud, brosk och bindväv). En makroporös gelatinkula, som initialt utvecklades för cellodling i bioreaktorer, har visat flera positiva egenskaper som gör den intressant i ett TE-perspektiv. Gelatinkulan kan användas som odlingssubstrat, transplantationsvehikel och byggnadsställning för att återskapa human vävnad. I in vitro-, djur- och humanförsök undersöks den vävnadsregenererande effekten av makroporösa gelatinkulor och humana celler.
De beskrivna metoderna för TE är relativt enkla och billiga att använda. Fortsatta humana studier har initierats, och steget till klinisk praxis efter effektutvärdering torde inte vara långt.Odlad hud.