Tidigare studier av (för)bönens effektivitet inom medicinen har gjorts, dock oftast av tvivelaktig kvalitet. En nyligen publicerad studie av Micthell W Krucoff och medarbetare tycks dock fylla höga formella krav.
748 hjärtpatienter från nio olika centra i USA som skulle genomgå hjärtkateterisering eller PTA någon gång under åren 1999–2002 enrollerades i en studie, där de randomiserades till fyra olika grupper som erhöll ettdera, bådadera respektive ingetdera av bön och öppen behandling med MIT (dvs musik, framsuggestion av behaglig omgivning, andningsteknik samt lätt, ihållande handtryck över kroppen) av en healingterapeut. Bönen genomfördes dubbelblint och utfördes på distans av olika församlingar (kristna, buddhistiska, muslimska och judiska) under 5–30 dagar för varje patient.

Vad gäller de primära och sekundära effektmåtten för denna studie (större kardiovaskulär händelse, död eller sjukhusinläggning efter 6 respektive 12 månader) kunde inga signifikanta skillnader mellan grupperna konstateras. Författarna reserverar sig dock för en möjlig inverkan: I USA skulle det inte anses etiskt att avråda tex anhöriga från att be för en patient i kontrollgruppen, vilket skulle kunna ha minskat den påvisbara effekten av bönerna.
Att genom bön försöka påverka högre makter i syfte att uppnå en gynnsam utgång av en sjukdom och/eller av medicinska ingrepp är sannolikt en av de äldsta metoderna inom sjukvården. För den som verkar inom vårdapparaten i ett av världens mest sekulariserade samhällen är det dock lätt att glömma att förbönen faktiskt också fortfarande är en av de mest praktiserade metoderna.
.
Dubbla hinder finns för att empiriskt undersöka bönens effektivitet: 1) För den troende kan det ofta vara något av en hädelse att på detta sätt ifrågasätta gudomens kraft. 2) För naturvetenskaparen finns det ett otal oändligt mycket mera välgrundade hypoteser att testa. Författarna förutskickar att ytterligare studier av detta slag kommer att utföras i USA under de närmaste åren.
Förhoppningsvis kommer däremot det andliga klimatet i vårt land att förbli sådant att båda sidor i den klassiska konflikten mellan tro och vetande även fortsatt skall betrakta studier av detta slag som onödiga.Bön är ett av människans äldsta sätt att försöka påverka högre makter för att en sjukdom ska få gynnsam utgång.