Behandling med aktiverat protein C vid svår sepsis med låg mortalitetsrisk har studerats i en internationell multicenterstudie. Vid behandling av svår sepsis/septisk chock har aktiverat protein C tidigare visats reducera den relativa dödligheten med ca 20 procent, och subgruppsanalyser visar att mortalitetsreduktionen jämfört med placebo ökar ju fler organ som har dysfunktion. I expertgruppsrekommendationer förordas numera aktiverat protein C som tillägg till gängse standardbehandling av svår sepsis/septisk chock.
I den nu publicerade multicenterstudien har sepsispatienter med lindrig svårighetsgrad (APACHE II 25 eller med dysfunktion i endast ett organsystem) randomiserats till behandling med aktiverat protein C, 24 (my)g/kg/h under 96 h, eller till placebo. Studien avbröts i förtid efter 2640 patienter, då man inte kunde skönja någon skillnad i 28-dagarsmortalitet mellan grupperna, 17 procent i placebogruppen mot 18,5 procent i gruppen som fick aktiverat protein C. Sjukhusmortaliteten var även lika i grupperna. Subgruppsanalys visade att protein C-behandlade kirurgiska sepsispatienter till och med hade signifikant högre mortalitet än placebobehandlade. Andelen som fick allvarlig blödningsbiverkan var större i gruppen som fick aktiverat protein C; 2,4 mot 1,2 procent under pågående behandling och 3,9 procent mot 2,2 under 28-dagarsperioden. Författarna avråder helt riktigt från att ge aktiverat protein C till sepsispatienter med låg mortalitetsrisk. Den europeiska godkända indikationen att ge aktiverat protein C vid sepsis med dysfunktion i minst två organsystem står sig således väl och är lättare att identifiera än sjukdomssvårighetsgrad bedömd enligt APACHE II.