Internetanvändningen ökar snabbt i de flesta länder, och allt mer av medicinsk rådgivning finns utlagd på nätet. Vid Cincinnati Childrens´ Hospital Medical Center har man undersökt huruvida föräldrar till barn som skall opereras med vanliga ingrepp inom ÖNH-området (rörinsättning, abrasio, tonsilloperationer) har använt information de fått från Internet i ställningstagandet till om deras barn skall opereras.
Man sände ut 204 enkäter till vårdnadshavare för alla barn som skulle opereras under två månader och fick 100 procents svarsfrekvens. 83 procent hade tillgång till Internet antingen hemma eller på arbetet, 48 procent av dessa hade gått in och läst om barnets sjukdom och behandlingsalternativ. Det var ingen skillnad i procentuell användning mellan föräldrar med olika skolutbildning. När man fick ranka informationens betydelse ansåg man att den var värdefull men satte den ändå nederst på listan, där informationen från opererande kirurg stod högst.
En brist i studien är att man inte kontaktade föräldrar som avstått från operation för sina barn. Man får heller ingen uppfattning om när i beslutsprocessen föräldrarna anlitat Internet. Om man gjort det efter det att man fattat sitt beslut kan man få värdefull information men knappast något som ändrar beslutet. Författarna rekommenderar att doktorer själva håller sig informerade om vad som finns att läsa på webben, så att man kan rekommendera vissa webbadresser till föräldrar för att sedan kunna diskutera barnets speciella situation. På det viset skulle Internet bli en värdefull källa för information, som kanske skulle spara tid på annars tidspressade mottagningar. Denna konklusion kan gälla även för svenska förhållanden!