Individer med låg födelsevikt drabbas i större utsträckning än normalt av koronarsjukdom senare i livet. Det visar en kohortstudie på 8760 personer från Helsingforsområdet, som presenteras i New England Journal of Medicine.
Personerna var födda mellan 1934 och 1944, och 444 av dem hade, när studien avslutades, tagits in på sjukhus eller avlidit på grund av koronarsjukdom. De drabbade hade i genomsnitt lägre födelsevikt och även lägre BMI än normalpopulationen vid 2 års ålder. Vid 11 års ålder hade de däremot växt i kapp och hade då ett BMI som genomsnittet. Studien visar att risken för koronarsjukdom var mer korrelerad till hur snabbt individerna ökade sitt BMI än till BMI i sig vid en specifik ålder. Resultaten stod sig även efter att man rensat för socioekonomiska faktorer.
New England Journal of Medicine konstaterar på ledarplats att kunskapen om hur välbefinnande bland nyblivna mödrar och nyfödda påverkar kommande generationers hälsa har ökat. Detta är viktigt, inte minst i utvecklingsländer som börjar anamma västvärldens kosthållning. Genom att sätta in åtgärder för att minska låg födelsevikt och kraftig viktökning hos barn kan den allmänna hälsonivån förbättras i framtiden.