Ett stort antal läkare flyttar från u-länder för att arbeta i västvärlden. En amerikansk studie, som presenteras i New England Journal of Medicine, har sammanställt material från ett antal databaser från hälsomyndigheter i olika länder samt från WHO om var läkare arbetar och var de fått sin medicinarutbildning.
I USA, Storbritannien, Australien och Kanada utgör invandrade läkare mellan 23 och 28 procent av de totala läkarkårerna. De invandrade doktorerna i dessa länder kommer i 40–75 procent av fallen från låginkomstländer. I absoluta tal utvandrar flest doktorer från Indien, Filippinerna och Sydafrika. Afrikanska länder söder om Sahara och länder i Karibien är regioner varifrån den största procentuella andelen av läkarkåren utvandrar. Störst andel emigrerande doktorer finns i länderna söder om Sahara, varifrån 13,9 procent av de utbildade läkarna flyttar till antingen USA, Storbritannien, Australien eller Kanada.
På ledarplats varnar man i New England Journal of Medicine för ett »brain drain« i medicinsk kompetens från fattiga länder och lyfter som exempel fram att Storbritannien har 18 gånger fler läkare per invånare än afrikanska Ghana.
Fattiga länder kan få allt svårare att bekämpa bland annat HIV och aids då en stor del av den medicinska kompetensen lämnar länderna, enligt ledarskribenterna.