En viktig studie av Foerch och medarbetare talar för att det kan finnas en systematisk underdiagnostik av TIA och stroke i höger hjärnhalva. Analys av en stor tysk databas på drygt 20000 patienter med TIA eller stroke visade att 56 procent var lokaliserade till vänster hemisfär och 44 procent till höger. Hjärnblödningar uppvisade ingen sidoskillnad, medan alla typer av ischemiskt stroke var signifikant vanligare i vänster hjärnhalva. Sidoskillnaden var särskilt markant för TIA. Sidoskillnaden ökade också med ökande ålder och om patienten kom in till sjukhus tidigt efter insjuknandet.
Författarnas tolkning av resultaten är att ischemiska symtom från höger hjärnhalva ibland inte ger tydliga symtom som gör att patienten söker sjukvård, eller att symtomen inte diagnostiseras korrekt om patienten uppsöker sjukvårdsinrättning. Kliniska symtom från vänster och höger hjärnhalva skiljer sig avseende påverkan på högre kortikala funktioner. Stroke i dominant (i regel vänster) hjärnhalva ger ofta upphov till en språkstörning (afasi) som ibland förekommer som isolerat symtom, medan stroke i icke-dominanta hemisfären kan vara förenat med uppmärksamhetsstörning (neglekt) och andra symtom som inte är lika kliniskt uppenbara. Fynden är praktiskt viktiga. Tidsfördröjning i diagnostiken av akut ischemi kan innebära missad möjlighet till trombolysbehandling. Underdiagnostik innebär också att en patient inte får adekvat sekundärprofylax.

Mitt eget råd: Överväg alltid stroke hos en patient som plötsligt insjuknat med neurologiska symtom av något slag från hjärnan. Inhämta objektiv anamnes och gör en noggrann neurologisk undersökning. Vid tveksamhet, tag hjälp av modern diagnostisk teknologi. Vi har inte råd att missa behandlingsmöjligheterna vid stroke.