Etiologin till den inflammatoriska sjukdomen sarkoidos är fortfarande okänd. I en artikel av D Antonovich och J Callen beskrivs ett patientfall där författarna menar att kosmetisk hudtatuering, »permanent makeup«, utlöst systemisk sarkoidos.
Patienten är en 41-årig amerikansk kvinna, som sedan ett par månader noterat hudförändringar längs överläpp och ögonbryn, där hon tre år tidigare tatuerats. Hon har även utvecklat liknande hudförändringar på ena underarmen, där hon inte har någon tatuering, och har fått besvär med ansträngningsutlöst andfåddhet. Biopsier från hudförändringarna i ansiktet visar icke-nekrotiserande granulom med främmandekroppsmaterial i form av pigmentgranula. I hudförändringarna på armen finns också granulom men inga främmande kroppar. Lungröntgen visar bilaterala hiluslymfom, men lungfunktionen är normal.
Författarna menar att fynd av främmande kroppar i granulom inte utesluter sarkoidos, vilket tidigare hävdats, och att patienten genom tatueringen – som man menar inneburit en kronisk, låggradig antigenexponering – utlöst en systemisk sarkoidossjukdom.
Sarkoidos orsakas sannolikt av flera faktorer, inklusive genetisk predisposition. Sjukdomen kännetecknas av en kombination av immunreaktioner, vilka leder till granulombildning och i vissa fall till fibros. Det är känt att sarkoidos medför en ökad ospecifik reaktivitet mot främmande kroppar, med benägenhet för tillväxt och granulombildning i ärrvävnad och tatueringar.
En alternativ tolkning av den aktuella fallbeskrivningen är därför att patienten har en systemisk sarkoidos (lungor, hud) och till följd av denna utvecklar granulomatösa reaktioner i tatueringarna, där främmande kroppar återfinns.
Givetvis bör man hos patienter med liknande hudförändringar vara uppmärksam på eventuell bakomliggande sjukdom och vid misstanke om sarkoidos i första hand vara frikostig med lungröntgen.Permanent makeup: eyeliner tatueras in med kosmetisk pigmentering.